lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Prefektbrevet

September 2019

Kära kollegor,

så var det dags igen: terminen börjar och huset fylls med nya och gamla studenter. Och allt annat drar också igång, mer eller mindre samtidigt. Med tanke på den vanliga höstrivstarten hoppas jag att ni alla haft en trevlig sommar som gett tid för avkoppling och för att göra något utöver den vanliga lunken! Själv har jag semestrat på lite olika håll både söderut och norrut. En av semesterns höjdpunkter var den veckolånga vandringen i Sarek. Vi hade perfekt väder: det var lagom varmt – för det mesta knappt under tjugo grader vilket är en utmärkt vandringstemperatur – och det blev inte mer än två regndroppar på hela veckan. Faktiskt har jag aldrig förr upplevt att jag inte behövt ta på mig mina regnbyxor under en hel vecka i fjällen. En av de allra bästa sakerna med Sarek är avsaknaden av internet- och telefontäckning. Ett ypperligt tillfälle för att ”dingla med själen” för att säga det med den tyske författarens Kurt Tucholskys ord från hans roman ”Gripsholms slott – en sommarsaga” (ett mycket läsvärt sommarnöje, och ett besök av Gripsholms slott kan också starkt rekommenderas).  Sedan så kan man ju ändå inte låta bli att reflektera över jobbet när man är i fjällen. Fjällvandringar är utmärkta metaforer för livets val och kval och ansträngningar. Detta gäller självklart också arbetslivet. Även om man då och då ser någon ensamvandrare även i Sarek, så upplevs nationalparken bäst i sällskap med någon eller några andra. Det innebär inte minst att man behöver bestämma tillsammans vilken väg man ska gå – ska man gå in i den dalen eller den dalen eller bestiga någon topp? Även om man på så sätt har stakat ut vägen så blir det ändå många mindre val, som kan leda till både besvär och konflikt. Det är till stor hjälp om man kan rådgöra med de andra i sällskapet om det verkligen är så klokt att vada fjälljokken längst nere i dalen eller om det är bättre att gå hela vägen upp till glaciären och försöka sin lycka där. Särskilt när det blir besvärligt och jobbigt är man inte alltid överens om vägvalet eller när man ska ta paus eller sätta upp tältet. Då gäller det att kommunicera och att lyssna in sig – och att kompromissa. Så är det också med fysiska institutionen: vi behöver komma överens om de stora strategiska valen. Vart är vi på väg? Och när vi väl är på väg, händer det många gånger att vi måste komma överens om de mindre valen. Hur gör vi bäst? Eller i alla fall: hur gör vi överhuvudtaget? Konflikter är en del inte bara av en fjällvandring, men av livet i stort. Men låt oss tackla våra utmaningar tillsammans och inte mot varandra!

September 2019

Dear all,

The time has come again: the semester has started and the building is brimming with new and old students. And everything else is getting started at more or less the same time. Given the usual flying start of the autumn, I hope you have all had a really nice summer with time to relax and do something different to the everyday routine! Personally, I have holidayed in a few different places, both in central Europe and in northern Sweden. One of my holiday highlights was a week-long hike in Sarek National Park. We had perfect weather: it was mild – mostly a little less than twenty degrees which is the perfect temperature for hiking – and it did not rain more than a couple of drops during the entire week. Actually, never before have I not had to pull on my rain pants for a whole week in the mountains. One of the top absolute best things about Sarek is the lack of internet and phone coverage. An excellent opportunity to “dangle your soul” as the German author Kurt Tucholsky describes it in his novel  “Castle Gripsholm – A Summer Story” (a very good summer read, and a visit to the Gripsholm Castle is also highly recommended). Yet, it is obviously hard not to reflect on work when you are in the mountains. Mountain hikes are excellent metaphors for life’s choices, troubles and efforts. Of course, this also applies to professional life. Even if you on occasion see solo hikers even in Sarek, the national park is best experienced in the company of someone else or several others. It means, not least, that you have to decide together which way to walk – should you walk into that valley or that one, or perhaps climb a peak? Even if you have planned a route in some way there are always smaller decisions to be made, which can lead to both difficulties and conflict. It is very helpful to be able to discuss with others if it is really smart to wade across that mountain brook at the bottom of the valley or if it is better to walk the whole way up to the glacier and try your luck there. You do not always agree on which way to go or when to take a break or put up the tent, especially when things get tough or difficult. That is when it is important to communicate and to listen – and to compromise. That is how it is at the Department of Physics as well: we need to agree on the big strategic decisions. Where are we headed? And once we are on our way there are many times when we have to reach agreements on the smaller decisions. What is the best way to do it? Or even: how do we do it at all? Conflicts are not just part of mountain hiking but of life in general. However, let us tackle our challenges together and not against one another!

___________________________________________________________________________________________________________

24 april 2019

Hej, alla medarbetare på fysiska institutionen!

Fysiska institutionen har sedan 2012 haft ett månatligt nyhetsbrev, och sedan januari 2013 har det alltid funnits med ett brev från prefekten. Det har gått mycket trögare med nyhetsbrevet sedan januari 2018 - jag har helt enkelt inte varit lika duktig som Knut på att skriva just det där prefektbrevet. Det senaste nyhetsbrevet kom ut i juni 2018 - vilket ju nästan är ett år sedan. Kommunikatören Annika har därför hjälpt mig med att tänka till lite grand, och vi kom fram till att det kanske skulle kunna vara ett psykologiskt tricks att ändra formatet en smula och låta prefektbrevet enbart komma ut på den här sidan på intranätet. Det kanske kommer att kännas mer överkomligt. Vi ska testa och se!

Det är ju många på vår arbetsplats som har mycket att göra och arbetsbelastningen är ofta hög. Det har vi sett i alla våra psykosociala enkäter som vi har kört under de senaste åren, och samma lär komma fram i den nya arbetsmiljöenkäten som vi använt oss av för första gången det här året. Ett stort tack till alla som har svarat! Det är viktigt för oss att kunna ta tempen på vår arbetsplats, för att använda en formulering som återkommit många gånger i samband med just den psykosociala enkäten. Som under föregående år så kommer ju sannolikt en av de stora utmaningarna att vara att minska arbetsbelastningen där den är som störst, och som man kan se från utvecklingen under årens gång så har vi inte funnit någon mirakelkur (och den lär inte heller finnas - vilket inte betyder att vi ska ge upp på saken!).

En oneklig belastning för många i den administrativa personalstyrkan har varit och är övergången till Statens Servicecenter tillsammans med införandet av en ny version av Primula. När generaldirektören för Statens Servicecenter på SvD Debatt tyckte att regeringen bör sätta större press på landets myndigheter att använda sig av Statens Servicecenter och att fler funktioner borde läggas över på centret, så tyckte vi prefekter på LTH och naturvetenskapliga fakulteten att vi inte kunde tiga still och svarade så här: https://www.svd.se/miljontapp-for-oss-med-statens-servicecenter.

Med detta vill jag önska alla en trevlig siste april och första maj!

Achim

24 April 2019

Hej, all employees at the Department of Physics!

The Department of Physics has had a monthly newsletter since 2012, and since January 2013 it always has included a letter from the Head of the Department. Things have gone more sluggishly since January 2018 - simply because I haven't been as good at writing this Department Head letter as Knut used to be. The latest newsletter was published in June 2018, almost a year ago. Our communication officer Annika helped me to think about this a little, and we came up with the idea publishing the letter at this site on our intranet only might be a psychological trick. Perhaps it might feel a bit more affordable to do it in this way. We'll try and see!

Many of our employees have a high workload, as we've repeatedly seen in our psychosocial work survey during the past years. I expect that we again will see the same pattern in the work environment survey that we've used for the first time this year. A big thank you to all of you who have answered the survey! It is important for us to be able to investigate the well-being of the staff at our workplace. One of the challenges in response to the surveys has been and is to reduce the workload where it is much too high. Unfortunately, we haven't found any magical recipe for how to do so, and, for sure, there is no such recipe, either. This doesn't mean that we shouldn't try to work on the matter!

One of the important workload factors for many of our administrative staff has been and is the transition to Statens Servicecenter in combination with the introduction of a new version of Primula. When the director general of Statens Servicecenter wrote on SvD Debatt that the government should force the country's authorities to make use of the centre's services and that other functions apart from salary handling should be outsourced from the authorities to the centre, the Heads of Department of LTH and the Faculty of Science decided that we could not remain silent. You can read our answer here: https://www.svd.se/miljontapp-for-oss-med-statens-servicecenter.

I'd like to wish all of you a pleasant Siste april and First of May!

Achim

Kontakt / Contact

Joachim Schnadt
prefekt@fysik.lu.se
046-222 76 70
072 454 83 76