lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Prefektbrevet

24 april 2019

Hej, alla medarbetare på fysiska institutionen!

Fysiska institutionen har sedan 2012 haft ett månatligt nyhetsbrev, och sedan januari 2013 har det alltid funnits med ett brev från prefekten. Det har gått mycket trögare med nyhetsbrevet sedan januari 2018 - jag har helt enkelt inte varit lika duktig som Knut på att skriva just det där prefektbrevet. Det senaste nyhetsbrevet kom ut i juni 2018 - vilket ju nästan är ett år sedan. Kommunikatören Annika har därför hjälpt mig med att tänka till lite grand, och vi kom fram till att det kanske skulle kunna vara ett psykologiskt tricks att ändra formatet en smula och låta prefektbrevet enbart komma ut på den här sidan på intranätet. Det kanske kommer att kännas mer överkomligt. Vi ska testa och se!

Det är ju många på vår arbetsplats som har mycket att göra och arbetsbelastningen är ofta hög. Det har vi sett i alla våra psykosociala enkäter som vi har kört under de senaste åren, och samma lär komma fram i den nya arbetsmiljöenkäten som vi använt oss av för första gången det här året. Ett stort tack till alla som har svarat! Det är viktigt för oss att kunna ta tempen på vår arbetsplats, för att använda en formulering som återkommit många gånger i samband med just den psykosociala enkäten. Som under föregående år så kommer ju sannolikt en av de stora utmaningarna att vara att minska arbetsbelastningen där den är som störst, och som man kan se från utvecklingen under årens gång så har vi inte funnit någon mirakelkur (och den lär inte heller finnas - vilket inte betyder att vi ska ge upp på saken!).

En oneklig belastning för många i den administrativa personalstyrkan har varit och är övergången till Statens Servicecenter tillsammans med införandet av en ny version av Primula. När generaldirektören för Statens Servicecenter på SvD Debatt tyckte att regeringen bör sätta större press på landets myndigheter att använda sig av Statens Servicecenter och att fler funktioner borde läggas över på centret, så tyckte vi prefekter på LTH och naturvetenskapliga fakulteten att vi inte kunde tiga still och svarade så här: https://www.svd.se/miljontapp-for-oss-med-statens-servicecenter.

Med detta vill jag önska alla en trevlig siste april och första maj!

Achim

24 April 2019

Hej, all employees at the Department of Physics!

The Department of Physics has had a monthly newsletter since 2012, and since January 2013 it always has included a letter from the Head of the Department. Things have gone more sluggishly since January 2018 - simply because I haven't been as good at writing this Department Head letter as Knut used to be. The latest newsletter was published in June 2018, almost a year ago. Our communication officer Annika helped me to think about this a little, and we came up with the idea publishing the letter at this site on our intranet only might be a psychological trick. Perhaps it might feel a bit more affordable to do it in this way. We'll try and see!

Many of our employees have a high workload, as we've repeatedly seen in our psychosocial work survey during the past years. I expect that we again will see the same pattern in the work environment survey that we've used for the first time this year. A big thank you to all of you who have answered the survey! It is important for us to be able to investigate the well-being of the staff at our workplace. One of the challenges in response to the surveys has been and is to reduce the workload where it is much too high. Unfortunately, we haven't found any magical recipe for how to do so, and, for sure, there is no such recipe, either. This doesn't mean that we shouldn't try to work on the matter!

One of the important workload factors for many of our administrative staff has been and is the transition to Statens Servicecenter in combination with the introduction of a new version of Primula. When the director general of Statens Servicecenter wrote on SvD Debatt that the government should force the country's authorities to make use of the centre's services and that other functions apart from salary handling should be outsourced from the authorities to the centre, the Heads of Department of LTH and the Faculty of Science decided that we could not remain silent. You can read our answer here: https://www.svd.se/miljontapp-for-oss-med-statens-servicecenter.

I'd like to wish all of you a pleasant Siste april and First of May!

Achim

Kontakt / Contact

Joachim Schnadt
prefekt@fysik.lu.se
046-222 76 70
072 454 83 76