lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Intranät / Intranet

VRs stora utlysning - fullkostnadskalkyler och stödbrev

Sista ansökningsdag i VRs stora utlysning är den 7 april. Fullkostnadskalkyler ska vara prefekten tillhanda senast den 7 april. Skicka den av avdelningsföreståndaren undertecknade fullkostnadskalkylen till prefektmejladressen. Om avdelningsföreståndaren inte har möjlighet att skriva under, kan den även skickas in utan underskrift, men då behövs en bekräftelse mejlledes från avdelningsföreståndaren att han/hon godkänner ansökan och fullkostnadskalkylen.

Eventuella stödbrev som prefekten behöver underteckna ska vara inkomna till prefektkansliet den 6 april kl 13, dock gärna tidigare.

Uppdated information on the handling of the Covid-19 situation / Uppdaterad information om hanteringen av Covid-19-utbrottet (2 april 2020)

For English, please see below.

Kära kollegor,

LU har uppdaterad information om hur situationen i samband med Covid-19-utbrottet behandlas på sin hemsida, se https://www.medarbetarwebben.lu.se/article/information-om-coronaviruset-till-medarbetare-och-studenter. Vänligen följ anvisningarna som ges där och håll er uppdaterade.

I synnerhet gäller följande:

  • Medarbetare bör arbeta hemifrån i den utsträckning närmaste chef (oftast avdelningsföreståndaren) bedömer att det är möjligt med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö.
  • Så långt som möjligt ska sammanträden, konferenser eller andra sammankomster genomföras på distans eller med digitala verktyg. I de fall fysiska  sammankomster genomförs, ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer för att minska smittspridning följas. Sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska aldrig anordnas med fler än 50 deltagare. Detta omfattar hela universitetets verksamhet, d v s utbildning, forskning, samverkan och administration. Det gäller sammankomster med universitetets anställda och studenter samt inbjudna gäster.
  • Om du har en infektion av luftvägarna med typiska förkylnings- eller influensasymptom ska du stanna hemma. Undantag kan göras, om sjukvården tydligt har konstaterat att du är frisk och att du kan gå till jobbet (notera är det inte är tillräckligt att du har testats negativt för Covid-19, det krävs att sjukvården har sagt att du är frisk och att du kan gå till jobbet).
  • Vänligen observera god handhygien. Nysa och hosta in i armvecket.
  • Du ombeds, även om det inte är obligatoriskt, att lägga in din privata kontaktinformation i https://passport.lu.se/ för att underlätta om LU snabbt vill nå ut till de anställda med information. Dessa kontaktuppgifter lämnas inte ut. Instruktioner: 1. Gå in på portalen https://passport.lu.se, 2. Logga in som “Användare", 3. Välj  "Verifiering av kontaktuppgifter”, 4. Följ instruktionerna.

Naturligtvis följer såväl Lunds universitet, som fakulteterna och institutionen läget kontinuerligt, och ni kommer att få information ifall rekommendationerna förändras.

Med vänlig hälsning

Achim

----------------------------------------------------

Dear Colleagues,

With respect to the spreading of the Covid-19 disease and how the situation is handled by Lund University, please refer to https://www.staff.lu.se/article/update-regarding-the-coronavirus-outbreak.

In particular, please observe the following:

  • Employees shall work at home if their line manager (typically the Head of Division) deems that your work tasks and work environment allow you to do so.
  • As far as possible all meetings and conferences shall take place digitally or on the phone. In case you meet physically, you need to follow the rules and recommendation of the Public Health Agency of Sweden in order to minimise the risk for infections. Meetings with more than 50 participants are not allowed. The rules are valid for all our activities, i.e. education, research, collaboration with external partners and administration, and they are valid for meetings with employees, students and guests.
  • In the case you have a respiratory infection with the symptoms of a cold or the flu you should stay at home. Exceptions can be made if health care has stated clearly that you are healthy and that you can go to work (please note that it is not sufficient that you have been tested negatively for Covid-19 – the explicit statement that you are healthy and that you can go to work is required).
  • Please observe good hand washing habits  and cough and sneeze into your elbow.
  • You are requested – although it is a decision at your discretion – to put in your private contact information at https://passport.lu.se, which is an electronic system that Lund University can use if there is need of urgent contact with the employee. The information that you put in there will not be made publicly available. Instructions: go to https://passport.lu.se, log in as a user (“I’m a user”), click on “Verified contact information” and follow the instructions.

Of course, the situation is monitored continuously by the University, Faculties and the Department. If the recommendations are changed, you will be informed.

Best wishes,

Achim

 

prof. Joachim Schnadt

Prefekt

Fysiska institutionen

ANSLAGSTAVLA/NOTICEBOARD

Inga nyheter i den här listan.

KALENDER