lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Intranät / Intranet

Prefektmottagningar / Head of Department office hours

Prefektmottagningarna är digitala. Prefekten eller en biträdande prefekt finns också på plats. Använd länken nedan för att komma in i väntrummet:

https://lu-se.zoom.us/j/69885830507

The Head of Department office hours are digital. The Head of the Department or one of the Deputy Heads is available in the Head of Department office. Use the above link to come to the digital waiting room.

Tellus-webbinarium om sexuella trakasserier vid Lunds universitet 28 september

Var fjärde kvinnlig medarbetare/doktorand vid Lunds universitet har blivit utsatt för sexuella trakasserier och det samma gäller sju procent av de manliga medarbetarna. Det är ett av de resultat som framkommer av Tellusprojektet. Den 28 september bjuder projektet in till ett webbinarium där fler resultat presenteras, tillsammans med information om hur arbetet mot sexuella trakasserier ska fortsätta på LU. Webbinariet vänder sig till anställda och studenter.
Läs mer om Tellusprojektet och anmäl dig till webbinariet på Medarbetarwebben

Tellus webinar about sexual harassment at Lund University,  28 september

Among other things, the results reveal that one in four female staff/doctoral students at Lund University and seven per cent of the male staff have been subjected to sexual harassment.The Tellus results have now been finalised and will be presented at a webinar, which is intended for staff and students at Lund University.

Learn more about the Tellus project and sign up for the webbinar at LU Staff pages

 

Pufendorf utlyser årliga medel till teman och advanced study groups

Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet öppnar nu de årliga utlysningarna för ansökningar till Teman och Advanced Study Groups. Nytt för i år är att ansökningar till ASG kan göras två gånger under året.

Läs mer om ansökningsperioder och informationsmöten på Pufendorfinstitutets hemsida: www.pi.lu.se
 
-----------------------------------------------------------------

The Pufendorf Institute for Advanced Studies announces the yearly calls for application to ASG and Themes. It is now possible to apply for ASG twice annually.

Visit the Pufendorf Institute web site to learn more about when and how to apply: www.pi.lu.se/en

 

 

Prefektmottagning den 27 augusti / Head of Department office hours on 27 August

Per Kristiansson bemannar prefektmottagningen den 27 augusti fr o m kl 10. Per är på plats och kan även nås på zoom. Länk: https://lu-se.zoom.us/j/8108694840.

Mellan kl 9.30 och kl 10.00 Achim Schnadt kommer att hålla i prefektmottagningen. Länk nedan. Achim är också på plats.

Per Kristiansson will take care of the Head of Department office hour on 27 August from 10 o'clock. Per is at the Head of Department office, but can also be reached digitally. Link: https://lu-se.zoom.us/j/8108694840.

Between 9.30 and 10.00 Achim Schnadt will be at the Head of Department office hour (link below). Achim will also be in place.

Uppdated information on the handling of the Covid-19 situation / Uppdaterad information om hanteringen av Covid-19-utbrottet (20 april 2020)

For English, please see below.

Kära kollegor,

LU har uppdaterad information om hur situationen i samband med Covid-19-utbrottet behandlas på sin hemsida, se https://www.lu.se/om-universitetet/med-anledning-av-coronavirusetcovid-19. Vänligen följ anvisningarna som ges där och håll er uppdaterade.

I synnerhet gäller följande:

  • Medarbetare bör arbeta hemifrån i den utsträckning närmaste chef (oftast avdelningsföreståndaren) bedömer att det är möjligt med hänsyn till verksamhet och arbetsmiljö.
  • Så långt som möjligt ska sammanträden, konferenser eller andra sammankomster genomföras på distans eller med digitala verktyg. I de fall fysiska  sammankomster genomförs, ska Folkhälsomyndighetens föreskrifter och rekommendationer för att minska smittspridning följas. Sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska aldrig anordnas med fler än 50 deltagare. Detta omfattar hela universitetets verksamhet, d v s utbildning, forskning, samverkan och administration. Det gäller sammankomster med universitetets anställda och studenter samt inbjudna gäster.
  • Om du har en infektion av luftvägarna med typiska förkylnings- eller influensasymptom ska du stanna hemma. Undantag kan göras, om sjukvården tydligt har konstaterat att du är frisk och att du kan gå till jobbet (notera är det inte är tillräckligt att du har testats negativt för Covid-19, det krävs att sjukvården har sagt att du är frisk och att du kan gå till jobbet).
  • Vänligen observera god handhygien. Nysa och hosta in i armvecket.
  • Du ombeds, även om det inte är obligatoriskt, att lägga in din privata kontaktinformation i https://passport.lu.se/ för att underlätta om LU snabbt vill nå ut till de anställda med information. Dessa kontaktuppgifter lämnas inte ut. Instruktioner: 1. Gå in på portalen https://passport.lu.se, 2. Logga in som “Användare", 3. Välj  "Verifiering av kontaktuppgifter”, 4. Följ instruktionerna.

Naturligtvis följer såväl Lunds universitet, som fakulteterna och institutionen läget kontinuerligt, och ni kommer att få information ifall rekommendationerna förändras.

Med vänlig hälsning

Achim

----------------------------------------------------

Dear Colleagues,

With respect to the spreading of the Covid-19 disease and how the situation is handled by Lund University, please refer to https://www.lunduniversity.lu.se/about/the-universitys-handling-of-the-coronavirus.

In particular, please observe the following:

  • Employees shall work at home if their line manager (typically the Head of Division) deems that your work tasks and work environment allow you to do so.
  • As far as possible all meetings and conferences shall take place digitally or on the phone. In case you meet physically, you need to follow the rules and recommendation of the Public Health Agency of Sweden in order to minimise the risk for infections. Meetings with more than 50 participants are not allowed. The rules are valid for all our activities, i.e. education, research, collaboration with external partners and administration, and they are valid for meetings with employees, students and guests.
  • In the case you have a respiratory infection with the symptoms of a cold or the flu you should stay at home. Exceptions can be made if health care has stated clearly that you are healthy and that you can go to work (please note that it is not sufficient that you have been tested negatively for Covid-19 – the explicit statement that you are healthy and that you can go to work is required).
  • Please observe good hand washing habits  and cough and sneeze into your elbow.
  • You are requested – although it is a decision at your discretion – to put in your private contact information at https://passport.lu.se, which is an electronic system that Lund University can use if there is need of urgent contact with the employee. The information that you put in there will not be made publicly available. Instructions: go to https://passport.lu.se, log in as a user (“I’m a user”), click on “Verified contact information” and follow the instructions.

Of course, the situation is monitored continuously by the University, Faculties and the Department. If the recommendations are changed, you will be informed.

Best wishes,

Achim

 

prof. Joachim Schnadt

Prefekt

Fysiska institutionen

ANSLAGSTAVLA/NOTICEBOARD

Inga nyheter i den här listan.

KALENDER