lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Beslut/Mallar

På denna sida publiceras beslut fattade av prefekten.
Beslut som ersätts av nya avpubliceras från intranätet.

Här publiceras även mallar och dokument av liknande karaktär.

Saknar du ett beslut/en mall/ eller ett annat dokument som borde finnas här? Vänd dig till institutionens prefekt

BESLUT 

2016/280 BESLUT avstämningsdatum inför fördelning av fakultetsanslag

2015/559 BESLUT Medelhyra inom institutionen

2015/204 Utbyggnad av Lund Nanolab

2014/3652 Delegering av uppgifter till avdelningsföreståndare – Beslut om föräldraledighet

2014/1757 BESLUT ang. anställning (inkl. arvodering) av pensionerade medarbetare

2014/1103 Extra medel för EU-projekt inom Fysiska institutionen

2014/1102 Tillsättning av avdelningsföreståndare vid Fysiska institutionen – sammanfattande beskrivning av processen

2014/467 Beslut angående sammansättning av valberedning

2013/29 Beslut om hantering av befordringsärende inom styrelsen för Fysiska institutionen

2013/25 Beslut angående fördelningsmodellen inom institutionen

2013/11 Ämnesansvarig i Naturvetenskapens didaktik

2013/5 Beslut angående diarieföring av varsel

BESLUT angående doktorander

2016/279 Beslut: Extra förlängning av doktorandtjänster för doktorander som varit föräldralediga - förtydligande

2015/2537 Beslut angående arvode för opponent vid licentiatseminarium

2015/257 BESLUT Text doktorandutlysning. Bilaga: LATHUND KRAVPROFIL DOKTORANDANSTÄLLNING

2014/6 Beslut om ämnesansvarig för forskarutbildningsämne fysik inom naturvetenskapliga fakulteten

2013/24 Beslut angående tillgodoräknande av kurspoäng inom forskarutbildningen i fysik.

2013/21 Beslut avgående antagning till forskarutbildningen och tillsättning av doktorandtjänst vid Fysiska institutionen

2013/19 Beslut angående FU-kontaktperson vid forskningsavdelningarna vid Fysiska institutionen

2013/ 6 Beslut angående hantering av individuella studieplaner

2012-04-30 Beslut angående extra förlängning av doktorandtjänst vid föräldraledighet

MALLAR

Mall för yttrande vid tillsättning av doktorandtjänst

Lathund för forskarutbildning vid Fysiska institutionen (130930)