lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kurser/Courses

Anmälan till FU-kurs / Registration for a PhD course

För att anmäla dig FU-kurser som ges vid Fysiska Institutionen ska du kontakta kursansvarig. Kontaktuppgifter finns under resp. kurs.

To apply for a PhD coursees at the Dept. of Physics you must contact the course responsible. Contact information is available under each course.

FU-kurser Fysiska Institutionen / PhD courses Dept. of Physics

Kurskod / Course codeEv. GU- kurskod* Kurs / CoursePoäng / Credits (hp)
NAFY001Utläsning och signalbehandling för detektorsystem
Read-out and signal processing for detector systems
3
NAFY002

Modellering och datasimulering av partiklars passage genom materia, med GEANT4 som exempel
Modelling and computer simulation of particles passage through matter, with GEANT4 as example

3
NAFY003Att skriva för att publicera vetenskapliga artiklar
Scientific writing for publication
2
NAFY004FYST42/ FAF085Svepprobmikroskopi
Scanning Probe Microscopy
7,5
NAFY005FYST49Flerkropparsteori
Many-Body Theory
10
NAFY006FYST20Spektroskopi och materiens kvantmekaniska beskrivning
Spectroscopy and the quantum description of matter
7,5
NAFY008
NAFY009
NAFY010FYST19Ytors fysik och kemi
Physics and Chemistry of Surfaces
7,5
NAFY011Läskurs i kvantoptik
Reading course on quantum optics

10

NAFY012Avancerad röntgenmikroskopi
Advanced X-Ray Microscopy
7,5
NAFY013Funktionalintegralformulering av kvantmekaniska mångpartikel-system
Functional Integral Formulation of
Quantum Many-Particle Systems
7,5
NAFY015Mörk materia; Fördelning, ursprung, detektering och produktion
Dark Matter; Distribution, origin, detection and production
3
NAFY016Analys av mikroskopibilder med hjälp av ImageJ
Image analysis for microscopy using
ImageJ
7,5
NAFY017FYST25/ FFF051 Fasta tillståndets teori
Solid State Theory
7,5
NAFY018MNXB01Introduktion till programmering och datoranvändning för naturvetare
Introduction to Programming and Computing for Scientists
7,5
NAFY019FYST17Modern experimentell partikelfysik
Modern Experimental Particle Physics
7,5
NAFY020FYSN23Avancerad elektromagnetism
Advanced Electromagnetism
7,5
NFY001FFYST27

Elektronstrukturteori
Electronic Structure Theory

7,5
NFY002FGrundläggande introduktion till digitala bilder och bildbehandling för vetenskapliga syften
Basic Introduction to Digital Images and Image Treatment for Scientific Purposes
2
NFY003FIntroduktionskurs i bearbetning och analys av forskningsavbildningsdata
Introductory level course in processing and analysis of research imaging data
1
NFY004FFYST37/FMFN10Avancerad kvantmekanik II
Advanced Quantum Mechanics II
7,5
NFY005FMAXM05Acceleratorer och frielektronlasrar
Accelerators and free Electron Lasers
7,5
NFY006FMAXM16Experimentella metoder och
instrumentering för synkrotronljusforskning
Experimental Methods and Instrumentation for
Synchrotron Radiation Research
7,5
NFY007FFYST51Modern röntgenfysik: Diffraktion och
avbildning
Modern X-ray physics: Diffraction and imaging
7,5
NFY009FNanoskalig magnetism
Magnetism on the nanoscale
5
NFY010FFYST47Intensivkurs i beräkningsatomfysik
Intensive course in Computational Atomic Physics
7,5
NFY011FKoherent röntgenavbildning
Coherent X-ray imaging
7,5
NATF012FYTN13Symmetrier och gruppteori
Symmetries and Group Theory
7,5
FAF015FFYST30Kvantinformation
Quantum information
7,5
FAF025FSupraledning
Theory of superconductivity
7,5
FAFN25FFAFN25/FYST14Atom- och molekylspektroskopi
Atomic and Molecular Spectroscopy
7,5
FAF150FFAFN35/FYST22Medicinsk optik
Medical Optics
7,5
FAFF01FFAFF01/FYST43Optik och optisk design
Optics and Optical Design
7,5
FAFF20FFAFF20/FYST29Multispektral avbildning
Multispectral Imaging
7,5
FAFN01FFAFN01/FYSN14Lasrar
Lasers
7,5
FAFN05FFAFN05/FYST21Ljus - materia växelverkan
Light-Matter Interaction
7,5
FAFN10FFAFN10/FYST32Avancerade laser- och optiksystem
Advanced Optics and Lasers
7,5
FAF020FAtt undersöka materia med ljus
Probing matter with light
5
FAFN15FFAFN15/FYST35Kristalltillväxt och halvledarepitaxi
Crystal Growth and Semiconductor Epitaxy
7,5
FFF021FFFF021/FYST15Halvledarfysik
Semiconductor Physics
7,5
FFF025FMetallorganisk gasfasepitaxi
Metal Organic Vapor Phase Epitaxy
7,5
FFFN05FFFFN05/FYST40Nanomaterial - Termodynamik och kinetik
Nanomaterials - Thermodynamics and Kinetics
7,5
FFFN20FFFFN20/FYST23Experimentell biofysik
Experimental Biophysics
15

FFFN25F

FFFN25/FYST50

Optoelektronik och optisk kommunikation
Optoelectronics and Optical Communication

7,5
FFFN35FFFFN35/FYST24Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter
The Physics of Low-dimensional Structures and Quantum Devices
7,5

FKFN20F

FKFN20/FYSC​12Kärnfysik, fördjupningskurs
Nuclear Physics, Advanced Course
7,5

FKF070F

FKF070/FYST16Modern subatomär fysik
Modern Subatomic Physics
7,5
FKFN05FFYSN15/FKFN05Experimentella verktyg i subatomär fysik
Experimental tools in subatomic physics
7,5
FKFN25FFKFN25/FYST18Tillämpad kärn-, neutron- och reaktorfysik
Applied nuclear, neutron and reactor physics
7,5
FKF025FPIXE - teori och tillämpningar
PIXE - Theory and Applications
7,5
FKF035FFKFF05 (5 hp)Atmosfärskemi och -fysik
Atmospheric Chemistry and Physics
7,5
FKF030FGrundläggande Biosfärs-Atmosfärsmodellering
First Steps in Biosphere-Atmosphere Modelling
5
FKF100FFKFN35/FYST38Miljömätteknik
Methods for environmental monitoring
7,5
FBR001FFBRF01/FYSD11Grundläggande förbränning
Fundamental Combustion
7,5
FBR002FFBRN05/FYST28Laserbaserad förbränningsdiagnostik
Laser-based combustion diagnostics
7,5
FMF005FNuvarande trender i mångkroppsfysik
Modern Trends in Many-Body and Theoretical Physics
8
FMFN05FFMFN05/FYST13Kaos
Chaos
7,5

* För gemensamma kurser GU- och FU-nivå