lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Arbetsgrupp Administration vid Fysiska institutionen

Bakgrund

11 juni 2019: Institutionsstyrelsen beslutar att tillsätta en utredning om fysiska institutionens administration (se protokoll). Knut Deppert får i uppdrag att komma med ett förslag för hur utredningen ska genomföras.

11 september 2019: Styrelsen beslutar om att utredningen ska genomföras enligt Knuts förslag.

17 mars 2020: Utredarna Carina Jarl och Jörgen Nilsson överlämnar sin skriftliga rapport (kallelse till styrelsemöte) till institutionsstyrelsen och föredrar muntligen för institutionsstyrelsen. Institutionsstyrelsen bildar en arbetsgrupp bestående av prefekten och styrelseledamöterna Per Johnsson och Charlotte Solberg som ska diskutera vidare med utredarna och komma med förslag på hur institutionens administration ska organiseras (se protokoll). Arbetsgruppen kompletteras med avdelningsföreståndaren Peter Christiansen och huvudskyddsombud Mattias Richter.

26 mars 2020: Arbetsgruppen påbörjar sitt arbete.

Aktuellt från arbetsgruppen

26 mars 2020: Idag hade vi vårt första möte. Vi gick igenom rapporten och rekommendationernas som gavs där.

8 april 2020: Arbetsgruppen med undantag för prefekten träffade utredarna för att diskutera om det kommit fram ytterligare under utredningens gång som inte står med i rapporten. Arbetsgruppen och utredarna hade en bra diskussion, och utredarna var tydliga med att det inte fanns några ytterligare anmärkningar utöver rapporten.

14 april 2020: Vi tittade på rekommendationerna i utredningsrapporten för att gruppera dem och prioritera dem. Vi konstaterade att de första fyra rekommendationerna handlar om förändring och renodling av ledningsrollerna vi institutionen, medan de nästkommande fem rekommendationerna handlar om förändring och förbättring av processer och funktioner. Vi tycker att vi i nuläget vill prioritera de fyra första rekommendationerna. Arbetet måste i våra ögon kopplas till ett gediget förankringsarbete på institutionen, och vi vill gärna ta hjälp av universitetets interna konsultstöd (KIA) och HR.

15 april 2020: Vi rapporterade för styrelsen om diskussionerna som vi haft med utredarna igår och om vårt arbete med prioriteringen av rekommendationerna (se protokoll).

13 och 14 maj 2020: Vi har träffat KIA-konsult och våra personalsamordnare på fakultetskanslierna för att diskutera hur vi gå vidare med att ta fram ett förslag på hur institutionens administration kan organiseras i framtiden. Vi hade mycket intressanta diskussioner och väldigt bra input, som har hjälpt oss att fundera igenom de vägval institutionens kommer att behöva göra och hur processen fram till vägvalen kan organiseras.

1 juni 2020: Vi berättade om hur vi tänker oss den fortsätta processen på avdelningsföreståndarmötet. Nästa vecka kommer vi också att rapportera till styrelsen. Vi planerar att driva den vidare processen i samarbete med KIA-konsult.

9 juni 2020: Rapport om arbetsgruppens arbete i institutionsstyrelsen.

Juni 2020: Remiss om drivkrafter bakom förändringsarbete

27 augusti 2020: Workshop om vägval med avdelningsföreståndarna

31 augusti 2020: Workshop om vägval med den administrativa personalen