lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kronologisk redogörelse över arbetsgruppens insatser

Tidslinje för arbetsgruppens arbete, arbetsmiljöenkäten 2019 och institutionsstyrelsens utredningar om institutionens administration och organisation

22 april 2019 – Sista svarsdag för arbetsmiljöenkäten 2019

6 maj 2019 – Arbetsmiljöenkätens resultat diskuteras med avdelningsföreståndarna på avdelningsföreståndarmötet

7 maj 2019 – Prefekten informerar om arbetsmiljöenkätens resultat på Mötesplats Rydberg

21 maj 2019 – Prefekten informerar om arbetsmiljöenkätens resultat på Mötesplats Rydberg

3 juni 2019 – Arbetsmiljöenkätens resultat diskuteras med avdelningsföreståndarna på avdelningsföreståndarmötet

4 juni 2019 – Prefekten informerar om arbetsmiljöenkätens resultat på Mötesplats Rydberg

11 juni 2019 – Institutionsstyrelsen tillsätter två utredningar, nämligen en om fysiska institutionens administration, en om fysiska institutionens organisation; institutionsstyrelsen ger ett arbetsutskott uppdraget att formulera ett förslag på uppdrag om utredningen om institutionens organisation och f.d. prefekten Knut Deppert att formulera ett utredningsuppdrag om institutionens administration

3 juni 2019 – Åtgärdsplan efter arbetsmiljöenkäten 2019 diskuteras med avdelningsföreståndarna på avdelningsföreståndarmötet

11 september 2019 – institutionsstyrelsen tillsätter två utredare på utredningen om institutionens administration

September 2019 – mars 2020 – utredarna arbetar med sin utredning om fysiska institutionens administration

11 september 2019 – institutionsstyrelsen fattar beslut om uppdraget för utredningen om institutionens organisation

5 november 2020 – Prefekten informerar om styrelsens utredningar på Mötesplats Rydberg

3 december 2019 – Uppföljning av arbetsmiljöenkäten 2019 diskuteras med avdelningsföreståndarna på avdelningsföreståndarmötet

13 januari 2020 – Åtgärdsplan efter arbetsmiljöenkäten 2019 diskuteras med avdelningsföreståndarna på avdelningsföreståndarmötet

21 januari 2020 – Handlingsplanen efter arbetsmiljöenkäten presenteras på Mötesplats Rydberg. En punkt på handlingsplanen handlar om utredningen om fysiska institutionens administration

Februari 2020 – juni 2020 – utredaren John Renner Hansen jobbar med utredningen om fysiska institutionens organisation

2 mars 2020 – Institutionsstyrelsens utredningar diskuteras med avdelningsföreståndarna på Avdelningsföreståndarmötet

3 mars 2020 – Prefekten informerar om status för utredarnas arbeten på Mötesplats Rydberg

3 mars 2020 – John Renner Hansen pratar om sitt uppdrag och hur han tänker genomföra det på Mötesplats Rydberg

17 mars 2020 – utredarna Carina Jarl och Jörgen Nilsson överlämnar sin rapport om fysiska institutionens administration till institutionsstyrelsen (se http://www.fysik.lu.se/fileadmin/fysikportalen/intranet/Styrelsen/kallelsemars2020.pdf); institutionsstyrelsen tillsätter ”arbetsgruppen administration” med ledamöter Charlotte Solberg, Per Johnsson och Joachim Schnadt och uppdrag att ta in en avdelningsföreståndare

18 mars 2020 – rapporten om fysiska institutionens administration skickas ut till avdelningsföreståndarna tillsammans med information om att en arbetsgrupp har bildats

19 mars 2020 – Avdelningsföreståndaren Peter Christiansen ansluter till arbetsgruppen

20 mars 2020 – Huvudskyddsombudet Mattias Richter ansluter till arbetsgruppen

Mars 2020 – pågående – arbetsgruppen administration arbetar med sitt uppdrag

14 april 2020 – Prefekten berättar på Mötesplats Rydberg hur arbetet efter administrationsrapportens överlämnande organiseras och att styrelsen har tillsatt arbetsgruppen

12 maj 2020 – Prefekten berättar om status för arbetsgruppens arbete på Mötesplats Rydberg

9 juni 2020 – John Renner Hansen presenterar sina slutsatser på institutionsstyrelsens sammanträde (se http://www.fysik.lu.se/fileadmin/fysikportalen/intranet/Styrelsen/Lund-2020-Juni-resume.pdf)

9 juni 2020 – Prefekten berättar om status för arbetsgruppens arbete på Mötesplats Rydberg

9 juni 2020 – John Renner Hansen presenterar sina slutsatser för institutionen på Mötesplats Rydberg

15 juni 2020 – John Renner Hansen presenterar sina slutsatser för avdelningsföreståndarna på ett avdelningsföreståndarmöte (se http://www.fysik.lu.se/fileadmin/fysikportalen/intranet/Styrelsen/Lund-2020-Juni-resume.pdf)

15 juni 2020 – avdelningsföreståndare kommer överens om tid för workshop i augusti

16 juni 2020 – Remiss om drivkrafter i förändringsarbetet skickas ut till avdelningsföreståndarna

22 juni 2020 – Remiss om drivkrafter i förändringsarbetet skickas ut till administratörerna

24 juni 2020 – Möte med administratörerna

1 juli 2020 – Inbjudan till workshop om administrationen och vägval skickas ut till administratörer och avdelningsföreståndare

17 augusti 2020 – Sista svarsdag för remissen om drivkrafterna

18 augusti 2020 – Påminnelse om att skicka in remissvar om drivkrafterna

20 augusti 2020 – De sista remissvaren inkommer

20 augusti 2020 – Möte med administratörerna

21 augusti 2020 – Den skriftliga versionen av utredningsrapporten om fysiska institutionens organisation skickas ut till styrelsen och avdelningsföreståndarna tillsammans med en (dålig) svenska översättning

25 augusti 2020 – MBL-information om förändringsarbetet inom institutionens administration

27 augusti 2020 – Workshop med avdelningsföreståndarna om vägvalet

31 augusti 2020 – Workshop med administratörerna om vägvalet

8 september 2020 – Prefekten berättar om status för arbetsgruppens arbete på Mötesplats Rydberg

15 september 2020 – Arbetsgruppen berättar om sina slutsatser för institutionsstyrelsen

16 september 2020 – Arbetsgruppen berättar om sina slutsatser för administratörerna

16 september 2020 – Arbetsgruppen berättar om sina slutsatser för avdelningsföreståndarna

23 september 2020 – 30 september 2020 – Arbetsgruppen träffar avdelningsledningarna

29 september 2020 – Arbetsgruppen träffar administratörerna

1 oktober 2020 – Arbetsgruppen diskuterar den fortsatta processen med avdelningsföreståndarna på avdelningsföreståndarmötet

14 oktober 2020 – Institutionsstyrelsen uppdateras om den fortsatta processen

19 oktober 2020 – Diskussionsmöte mellan avdelningsledningarna, arbetsgruppen, KIA-konsult och HR kring vägvalet

26 oktober 2020 – Möte där administratörerna, avdelningsföreståndarna och institutionsstyrelsen får möjlighet att diskutera med personer som har erfarenhet av en samordnad institutionsadministration
Länk till anteckningar från mötet

28 oktober 2020 – Möten mellan arbetsgruppen, administratörerna och avdelningsföreståndarna för att fortsätta med arbetet på risk- och konsekvensbedömningen inför en omorganisation

10 november 2020 – Institutionsstyrelsemöte där avdelningsföreståndarna, arbetsgruppen administration och dekanerna deltar och där beslutsförslaget om institutionens administration diskuteras. Beslut om utlysning av tjänst som administrativ chef.

11-13 november 2020 – Beslutsförslaget om institutionens administration förändras efter diskussionen i institutionsstyrelsen och bollas med styrelsen för att den 13 november skickas in som underlag inför MBL-förhandlingen

12 november 2020 – Prefekten diskuterar beslutsförslaget med den administrativa personalen på GUF

13 november 2020 – Prefekten diskuterar beslutsförslaget med den tekniska personalen på GUF

18 november 2020 – Möten mellan arbetsgruppen och MFs ledning och administratör för en ny diskussion av risk- och konsekvensbedömningen

24 november 2020 – MBL-förhandling av beslutsförslaget om institutionens administration

Planerat:

25 november 2020 – Institutionsstyrelsemöte med beslut om fysiska institutionens administration

1 december 2020 – Utlysning av tjänst som administrativ chef på fysiska institutionen

Början på januari 2020 – Referensgrupp som följer arbetet med administrationen påbörjar sitt arbete

Januari/februari 2021 – Intervjuer av kandidater för tjänsten som administrativ chef på fysiska institutionen

Våren 2020 – Kartläggning av arbetsuppgifter inom institutionens administration

April – Juli 2021 – Startdatum för den nya administrativa chefen

Efterföljande arbete med att sjösätta den administrativa organisationen på fysiska institutionen