lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Valberedning / Election Committee

Valberedningen har till uppgift att bereda nomineringar samt lägga förslag till kandidater som prefekt och ställföreträdande prefekt samt ledamöter till institutionsstyrelsen.

Valberedningen ska bestå av sex ledamöter varav fyra företrädare för kategorin lärare och två för kategorin övriga anställda.

Valberedningens ledamöter för mandatperioden 2018-07-01 -- 2021-06-30 är:

 

Företrädare för lärare:

Knut Deppert (Ordf.) – Fasta Tillståndets Fysik

Elna Heimdal Nilsson - Förbränningsfysik

Kristina Eriksson Stenström - Kärnfysik

Edvin Lundgren - Synkotronljusfysik

Företrädare för övriga anställda:

Kerstin Nilsson – Kurslab LTH  

 

Om du har några frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta valberedningens ordförande på följande mailadress

knut.deppert@ftf.lth.se  

********

The role of the election committee is to prepare nominations and propose candidates for head of department and deputy head of department as well as members of the department board.

The election committee should consist of six members; four representing teachers and two representing other employees.

The members of the election committee during the period 2018-07-01 -- 2021-06-30 are:

 

Teacher representatives:

Knut Deppert (Chairman) – Solid State Physics

Elna Heimdal Nilsson – Combustion Physics

Kristina Eriksson Stenström – Nuclear Physics

Edvin Lundgren – Synchotron Radiation Physics

Other employee representatives:

Lennart Österman – Particle Physics

Kerstin Nilsson – Course lab LTH  

 

If you have any questions you are welcome to contact the election committee chairman through the following email address

knut.deppert@ftf.lth.se