lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Prefektbrevet

Maj 2020

Kära kollegor,

processen – eller snarare processerna – kring en etablering av Lunds universitet i Science Village är just nu inne i en mycket intensiv fas. Det finns olika arbetsgrupper på såväl universitets- som fakultetsnivå som förbereder och bereder beslut för en etablering, och det förs diskussioner om hur verksamheten vill ha det inte bara på vår, men även på många andra institutioner. Många, om inte i princip alla, diskussioner har som gemensam nämnare att fysiska institutionen är central för etableringsplanerna och -tankarna. Då är det av yttersta vikt att fysiska institutionen gör sin röst hörd och säger vad vi vill. Därför tog institutionens styrelse igår beslut om vår vision för etableringen i Science Village. Beslutet föregicks av intensiva diskussioner med och inom institutionens olika verksamheter, och synpunkterna som kom fram i dessa diskussioner utgjorde mycket viktig input för visionen. Själva kärnan i visionen återges här nedanför. Dessutom innehåller det fullständiga visionsdokumentet en fördjupning av visionen, utgångspunkter för och tankar kring visionen. Visionen kommer inom kort att läggas ut på Brunnshögs-bloggen, https://lusciencevillage.blogg.lu.se.

/Achim,

 

Vår vision är att Lunds universitet i Science Village (SV) skapar ett Naturvetenskapligt-tekniskt centrum för fysik och kemi (Centre for Science and Engineering in Physics and Chemistry at Lund University). I centret bedrivs excellent grund- och forskarutbildning och excellent forskning inom fysik och kemi. Centret har nationellt och internationellt renommé för sin utbildning och forskning. Det attraherar studenter från hela Sverige och hela världen, liksom det attraherar universitetslärare och forskare av internationell rang. Centrets universitetsmiljö förmår att skapa utbildnings- och forskningsmiljöer som kopplar till varandra genom spontana och planerade möten. Miljön erbjuder toppmoderna och ändamålsenliga lokaler för utbildnings- och forskningsverksamheten av såväl laborativ som teorikaraktär.

Samtidigt utvecklas hela SV till en attraktiv universitetsmiljö, där fysik och kemi får sällskap av andra universitetsverksamheter och företag. Vår vision är att området mellan MAX IV och ESS utvecklas till en av norra Europas hetaste undervisnings- och forskningsnoder.

I SV bedrivs grund- och forskarutbildning i fysik, och det gäller från kandidat- och civilingenjörsutbildningarnas första termin. Det finns ett djupt samarbete om utbildningen inom centret för fysik och kemi, med andra institutioner inom naturvetenskapliga fakulteten, Lunds tekniska högskola och Lunds universitets andra fakulteter. Utbildning bedrivs längs med hela Kunskapsstråket som sträcker sig från universitetets huvudbyggnad upp till SV.

May 2020

Dear Colleagues,

The process – or rather the processes – regarding an establishment of Lund University in Science Village are in a highly intensive phase right now. There are different working groups, both at the central university and at the faculty level, and these working groups prepare decisions for an establishment. Not only at our Department we have discussions about what the conditions for our work should be in the future, but also at many other departments. Many, if not all, discussions have as a common denominator that the Department of Physics plays a central role in the plans for and thoughts about an establishment of Lund University in Science Village. Therefore, it is of utmost importance that the Department of Physics makes clear what we want. Yesterday, the Board of the Department decided about the Department’s vision of the establishment in Science Village. The decision was made after both intensive and intense discussions with and in the different parts of the Department. The points of view that were brought forward during these discussions were highly important input for the vision. The vision’s core is provided below. In addition, the complete vision document  contains a more in-depth explanation, starting points for and thoughts about the vision. The vision will soon be published on the Brunnshög blog, https://lusciencevillage.blogg.lu.se.

/Achim

P.S. At present, the complete vision document is available in Swedish only, but we will provide a translation.

 

Our vision is that Lund University creates a Centre for Science and Engineering in Physics and Chemistry (Naturvetenskapligt-tekniskt centrum för fysik och kemi vid Lunds universitet) in Science Village (SV). At the centre we will provide excellent undergraduate and doctoral education in physics and chemistry and carry out excellent research in these areas. The centre has a national and international reputation for its education and research. It attracts students from all over Sweden and the entire world and, likewise, it attracts university teachers and researchers of international standing. The centre’s university character creates education and research environments that link together through spontaneous and planned meetings. The centre provides us with ultramodern and highly functional facilities for education and research of both experimental and theory character.

At the same time, SV in its entirety develops into an attractive university environment, and physics and chemistry are joined by other university units and by companies. Our vision is that the area in between MAX IV and ESS develops into one of Northern Europe’s hottest nodes for university education, research and science.

At SV undergraduate and research education is carried out, and this is true from the very first term of the relevant university bachelor and civil engineering educations. We collaborate intensively on the educations within the centre, with other departments at the Faculties of Science and Engineering (LTH) and the other faculties at Lund University. Education is conducted along the entire Science Road (Kunskapsstråket) that extends from the University Main Building to SV.

Mars 2020

Kära kollegor,

vi är mitt inne i en kris och vi vet inte hur den kommer att sluta. Osäkerheten är stor, både för vårt samhälle och för vår egen verksamhet. Många av oss kan bli berörda av coronasmittan, antingen om vi smittas själva eller om nära och kära insjuknar. De ekonomiska konsekvenserna för vår verksamhet kan bli mycket tunga framöver. Hur det kommer att se ut i framtiden vet vi inte i dagsläget. Det som vi vet bättre är hur vi ska förhålla oss till krisen just nu – vi ska följa de riktlinjer som vi får från regering och myndigheter och som förmedlas till oss, när det gäller vårt arbete, via de beslut som tas av Lunds universitet. Uppdaterad information och råd som grundar sig i de beslut som tagits av rektor finns på https://www.medarbetarwebben.lu.se/article/universitetet-gar-over-till-utbildning-och-examination-pa-distans. I en sådan här kris är information färskvara – det som jag skriver idag kan vara föråldrat i morgon. Håll er uppdaterade via universitetets hemsida och följ anvisningarna och råden som ges där.

Än så länge gäller att vår verksamhet ska fortsätta, om än delvis under förändrade former. Vi har i stor utsträckning gått över till distansundervisning, och det är någonting som kräver en stor extra arbetsinsats av många av er. Ni ska ha ett stort tack för att ni ställer upp med era insatser och att ni ställer upp på devisen att vår utbildning nu måste komma först! Även inom forskningen, som är vår kärnverksamhets andra stora ben, och inom stödverksamheten märker vi av förändringarna. Vi behöver planera om och göra saker och ting annorlunda än vad vi är vana vid. Även här ett stort tack för era insatser och att ni så villigt ställer upp på förändringarna!

Verksamheten ska alltså hålla igång, om än delvis under förändrade former. Vi har idag bestämt oss för att vår seminarieserie Mötesplats Rydberg ska fortsätta. Det blir dock en digital Mötesplats Rydberg som ni kan följa på nätet. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor, inte minst via chatten. Jag vill be er alla att delta i den digitala Mötesplats Rydberg och därmed visa uppskattning för våra föredragshållare!

Bästa hälsningar

Achim

P.S. Vår första digitala Mötesplats Rydberg ges av Urban Eriksson i morgon, 23 mars 2020, kl 15.15. Titeln på hans föredrag är: "The National Resource Centre for Physics Education and Physics Education Research - a new research group at the Department of Physics". Välkomna via https://lu-se.zoom.us/j/376338561!

March 2020

Dear Colleagues,

We are in the middle of a crisis, and we don’t know yet how this crisis is going to end. There is a significant uncertainty about the development, both for our society and for our work. It seems likely that many of us will be affected by the Covid-19 disease, whether it is because we are infected ourselves or because our beloved ones are. The economic consequences can turn out to be very severe, also for our work. Right now we don’t know how severe they will be. What we do know at the moment is how to handle the crisis: we shall follow the rules and regulations by the Swedish government and the Swedish state’s authorities, which for our work and workplace are interpreted in the decisions made by Lund University. You’ll find updated information and advice based on the Vice-Chancellor’s decisions at https://www.staff.lu.se/article/the-university-makes-a-transition-to-distance-education. In a crisis like the one we experience now, information can easily become outdated. Please keep yourselves informed via the website of the university and follow the advice and rules specified there.

So far, our activities should continue, even though partly in ways that are different from what we’re used to. To a large extent, we have turned to distance education. Many of you provide a large extra effort to make this work, and I would like to thank you for your commitment and for the fact that you all have gathered behind the notion that our education now has prime priority! We feel the changes even in our research and support activities. We have to do things differently from what we’re used to and we have to change our plans for the spring term. A big thank you to all of our support and research staff for your efforts!

Our activities should go on, and therefore we have decided to continue our Tuesday seminar series Mötesplats Rydberg. For now, we will, however, do this in a digital format. There will the possibility to follow the seminars and to put questions, not least through the chat. Please tune in to follow the digital Mötesplats Rydberg meetings and to show your appreciation for our presenters!

Best wishes,

Achim 

P.S. The first digital Mötesplats Rydberg will be given by Urban Eriksson tomorrow, Tuesday, 23 March 2020, at 3.15 p.m. His presentation is entitled: "The National Resource Centre for Physics Education and Physics Education Research - a new research group at the Department of Physics". Please join at https://lu-se.zoom.us/j/376338561.

___________________________________________________________________________________________________________

September 2019

Kära kollegor,

så var det dags igen: terminen börjar och huset fylls med nya och gamla studenter. Och allt annat drar också igång, mer eller mindre samtidigt. Med tanke på den vanliga höstrivstarten hoppas jag att ni alla haft en trevlig sommar som gett tid för avkoppling och för att göra något utöver den vanliga lunken! Själv har jag semestrat på lite olika håll både söderut och norrut. En av semesterns höjdpunkter var den veckolånga vandringen i Sarek. Vi hade perfekt väder: det var lagom varmt – för det mesta knappt under tjugo grader vilket är en utmärkt vandringstemperatur – och det blev inte mer än två regndroppar på hela veckan. Faktiskt har jag aldrig förr upplevt att jag inte behövt ta på mig mina regnbyxor under en hel vecka i fjällen. En av de allra bästa sakerna med Sarek är avsaknaden av internet- och telefontäckning. Ett ypperligt tillfälle för att ”dingla med själen” för att säga det med den tyske författarens Kurt Tucholskys ord från hans roman ”Gripsholms slott – en sommarsaga” (ett mycket läsvärt sommarnöje, och ett besök av Gripsholms slott kan också starkt rekommenderas).  Sedan så kan man ju ändå inte låta bli att reflektera över jobbet när man är i fjällen. Fjällvandringar är utmärkta metaforer för livets val och kval och ansträngningar. Detta gäller självklart också arbetslivet. Även om man då och då ser någon ensamvandrare även i Sarek, så upplevs nationalparken bäst i sällskap med någon eller några andra. Det innebär inte minst att man behöver bestämma tillsammans vilken väg man ska gå – ska man gå in i den dalen eller den dalen eller bestiga någon topp? Även om man på så sätt har stakat ut vägen så blir det ändå många mindre val, som kan leda till både besvär och konflikt. Det är till stor hjälp om man kan rådgöra med de andra i sällskapet om det verkligen är så klokt att vada fjälljokken längst nere i dalen eller om det är bättre att gå hela vägen upp till glaciären och försöka sin lycka där. Särskilt när det blir besvärligt och jobbigt är man inte alltid överens om vägvalet eller när man ska ta paus eller sätta upp tältet. Då gäller det att kommunicera och att lyssna in sig – och att kompromissa. Så är det också med fysiska institutionen: vi behöver komma överens om de stora strategiska valen. Vart är vi på väg? Och när vi väl är på väg, händer det många gånger att vi måste komma överens om de mindre valen. Hur gör vi bäst? Eller i alla fall: hur gör vi överhuvudtaget? Konflikter är en del inte bara av en fjällvandring, men av livet i stort. Men låt oss tackla våra utmaningar tillsammans och inte mot varandra!

September 2019

Dear all,

The time has come again: the semester has started and the building is brimming with new and old students. And everything else is getting started at more or less the same time. Given the usual flying start of the autumn, I hope you have all had a really nice summer with time to relax and do something different to the everyday routine! Personally, I have holidayed in a few different places, both in central Europe and in northern Sweden. One of my holiday highlights was a week-long hike in Sarek National Park. We had perfect weather: it was mild – mostly a little less than twenty degrees which is the perfect temperature for hiking – and it did not rain more than a couple of drops during the entire week. Actually, never before have I not had to pull on my rain pants for a whole week in the mountains. One of the top absolute best things about Sarek is the lack of internet and phone coverage. An excellent opportunity to “dangle your soul” as the German author Kurt Tucholsky describes it in his novel  “Castle Gripsholm – A Summer Story” (a very good summer read, and a visit to the Gripsholm Castle is also highly recommended). Yet, it is obviously hard not to reflect on work when you are in the mountains. Mountain hikes are excellent metaphors for life’s choices, troubles and efforts. Of course, this also applies to professional life. Even if you on occasion see solo hikers even in Sarek, the national park is best experienced in the company of someone else or several others. It means, not least, that you have to decide together which way to walk – should you walk into that valley or that one, or perhaps climb a peak? Even if you have planned a route in some way there are always smaller decisions to be made, which can lead to both difficulties and conflict. It is very helpful to be able to discuss with others if it is really smart to wade across that mountain brook at the bottom of the valley or if it is better to walk the whole way up to the glacier and try your luck there. You do not always agree on which way to go or when to take a break or put up the tent, especially when things get tough or difficult. That is when it is important to communicate and to listen – and to compromise. That is how it is at the Department of Physics as well: we need to agree on the big strategic decisions. Where are we headed? And once we are on our way there are many times when we have to reach agreements on the smaller decisions. What is the best way to do it? Or even: how do we do it at all? Conflicts are not just part of mountain hiking but of life in general. However, let us tackle our challenges together and not against one another!

___________________________________________________________________________________________________________

24 april 2019

Hej, alla medarbetare på fysiska institutionen!

Fysiska institutionen har sedan 2012 haft ett månatligt nyhetsbrev, och sedan januari 2013 har det alltid funnits med ett brev från prefekten. Det har gått mycket trögare med nyhetsbrevet sedan januari 2018 - jag har helt enkelt inte varit lika duktig som Knut på att skriva just det där prefektbrevet. Det senaste nyhetsbrevet kom ut i juni 2018 - vilket ju nästan är ett år sedan. Kommunikatören Annika har därför hjälpt mig med att tänka till lite grand, och vi kom fram till att det kanske skulle kunna vara ett psykologiskt tricks att ändra formatet en smula och låta prefektbrevet enbart komma ut på den här sidan på intranätet. Det kanske kommer att kännas mer överkomligt. Vi ska testa och se!

Det är ju många på vår arbetsplats som har mycket att göra och arbetsbelastningen är ofta hög. Det har vi sett i alla våra psykosociala enkäter som vi har kört under de senaste åren, och samma lär komma fram i den nya arbetsmiljöenkäten som vi använt oss av för första gången det här året. Ett stort tack till alla som har svarat! Det är viktigt för oss att kunna ta tempen på vår arbetsplats, för att använda en formulering som återkommit många gånger i samband med just den psykosociala enkäten. Som under föregående år så kommer ju sannolikt en av de stora utmaningarna att vara att minska arbetsbelastningen där den är som störst, och som man kan se från utvecklingen under årens gång så har vi inte funnit någon mirakelkur (och den lär inte heller finnas - vilket inte betyder att vi ska ge upp på saken!).

En oneklig belastning för många i den administrativa personalstyrkan har varit och är övergången till Statens Servicecenter tillsammans med införandet av en ny version av Primula. När generaldirektören för Statens Servicecenter på SvD Debatt tyckte att regeringen bör sätta större press på landets myndigheter att använda sig av Statens Servicecenter och att fler funktioner borde läggas över på centret, så tyckte vi prefekter på LTH och naturvetenskapliga fakulteten att vi inte kunde tiga still och svarade så här: https://www.svd.se/miljontapp-for-oss-med-statens-servicecenter.

Med detta vill jag önska alla en trevlig siste april och första maj!

Achim

24 April 2019

Hej, all employees at the Department of Physics!

The Department of Physics has had a monthly newsletter since 2012, and since January 2013 it always has included a letter from the Head of the Department. Things have gone more sluggishly since January 2018 - simply because I haven't been as good at writing this Department Head letter as Knut used to be. The latest newsletter was published in June 2018, almost a year ago. Our communication officer Annika helped me to think about this a little, and we came up with the idea publishing the letter at this site on our intranet only might be a psychological trick. Perhaps it might feel a bit more affordable to do it in this way. We'll try and see!

Many of our employees have a high workload, as we've repeatedly seen in our psychosocial work survey during the past years. I expect that we again will see the same pattern in the work environment survey that we've used for the first time this year. A big thank you to all of you who have answered the survey! It is important for us to be able to investigate the well-being of the staff at our workplace. One of the challenges in response to the surveys has been and is to reduce the workload where it is much too high. Unfortunately, we haven't found any magical recipe for how to do so, and, for sure, there is no such recipe, either. This doesn't mean that we shouldn't try to work on the matter!

One of the important workload factors for many of our administrative staff has been and is the transition to Statens Servicecenter in combination with the introduction of a new version of Primula. When the director general of Statens Servicecenter wrote on SvD Debatt that the government should force the country's authorities to make use of the centre's services and that other functions apart from salary handling should be outsourced from the authorities to the centre, the Heads of Department of LTH and the Faculty of Science decided that we could not remain silent. You can read our answer here: https://www.svd.se/miljontapp-for-oss-med-statens-servicecenter.

I'd like to wish all of you a pleasant Siste april and First of May!

Achim

Kontakt / Contact

Joachim Schnadt
prefekt@fysik.lu.se
046-222 76 70
072 454 83 76