lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Kursansvar - avslutning

Att tänka på inför tentamen

Examinationen av en kurs sker ofta mot slutet av kursen. Om kursen avslutas med en skriftlig tentamen är den kursansvarige involverad inte bara i konstruktion av tentamen utan också i genomförandet av tentamen. Här finns ett dokument som i punktform beskriver vad du ansvarar för inför en skriftlig tentamen.

För studenter som har särskilda behov, t.ex. behov av förlängd skrivtid, arrangeras centralt lokal och vakt.  Detta sköts fn av Görel Svensson. Studenter som ska ha förlängd skrivtid anmäls genom att denna blankett skickas till denna adress. Kontakta studierektor om behov föreligger.

Studenternas rättighetslista har länge ställt krav på att studenten ska, "om möjligt, vid bedömning av skriftliga salsprov vara anonym i förhållande till den bedömande läraren". Hösten 2014 fattade LTH beslut om att införa anonymisering av samtliga skriftliga tentamina. Den mest grundläggande informationen finns i det första dokumentet ovan. Vill du läsa mer och/eller kontakta LTH med frågor, gå hit.

Tentamensinstruktion till studenter

Det är viktigt att alla studenter på din kurs är medvetna om vilka regler som gäller för en skriftlig tentamen. Här finns ett dokument som du gärna kan länka till på kursens hemsida.

Tentamensinstruktion till vakt

Den som vaktar vid en tentamen har att följa vissa generella instruktioner. De delas ut till alla nya skrivningsvakter och du som kursansvarig bör också ta del av dessa. Skrivningsvakterna får också ett dokument som beskriver hur de ska agera om ett (brand)larm utlöses under en tentamen. Du finner detta här.

Att tänka på efter tentamen

När en skriftlig tentamen är genomförd ska den rättas. Studenten har rätt att få sitt resultat inom 15 arbetsdagar från tentamenstillfället. Denna tidpunkt måste i sin tur ligga minst två veckor innan omtentamenstillfället. Institutionen har sedan 15 arbetsdagar på sig att rapportera in resultatet i Ladok.

Om resultatet på tentamen anslås (på institutionen eller via nätet) bör det göras i form av en lista över godkända där anonymkoden för respektive student används. I det fall ingen kod finns kan med fördel  avidentifierade personnummer användas. Dessa skrivs enligt: XX1108-X5X1.

Arkivering

En skriftlig tentamen, dvs. själva uppgifterna, ska alltid lämnas till Kerstin Nilsson för arkivering. I detta sammanhang kan vara bra att påpeka att även kursplanering, labinstruktioner och eventuell litteratur som tillhandahålls av institutionen, ska arkiveras.

Studenternas skrivningar arkiveras i två år. Om en student vill ha sin tenta rekommenderas att du låter studenten fotografera, alternativt skanna eller ta en kopia av den.

För dig som vill veta mer om universitetets arkiveringsregler finns info i den sk dokumenthanteringsplanen. Du hittar specifikt allt som har med utbildning att göra under rubriken "3 Bedriva utbildning" och mer specifikt sådant som rör tentamen under "3.6 Examinera studenter och doktorander".