lu.se

Fysiska institutionen

Lunds Universitet

Denna sida på svenska This page in English

Rapporten

De flesta laborationerna på Fysiska institutionen följs av en skriven laborationsrapport. Studenterna har då en vecka på sig efter laborationstillfället att skicka en rapport till dig. Oftast är det lämpligt att två studenter skriver rapporten tillsammans (om du har ett udda antal studenter i gruppen kan du låta studenterna välja om de vill vara tre stycken på en rapport, eller att en student skriver en rapport ensam).

När du har fått in en rapport har du som handledare en vecka på dig att rätta rapporten och returnera den till studenterna. Rapportskrivandet och rättningen av rapporten fyller flera funktioner, det ger bland annat studenterna en träning i att skriva strukturerade och tyliga rapporter och dig en möjlighet att se att studenterna har förstått innehållet i laborationen. När du rättar rapporten ska du därför fokusera på fysikinnehållet och att förståelsen framgår tydligt. Om du hittar småfel får du gärna påpeka dessa, men behöver inte underänna rapporten på grund av dem. Bristande förståelse, stora strukturella problem med rapportens utformning eller om delar saknas gör däremot att du måste underkänna rapporten och be studenterna att snarast korrigera missarna och inkomma med en ny rapport.

När studenterna är godkända prickar du av dem och efter det att kursen är avslutad ser du till att den kursansvariga läraren får din lista.