Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Prefektbrev december 2021

Kära kollegor,
Fredagen den 17 december tog fysiska institutionens styrelse beslut om inrättandet av en institutionsforskningsnämnd från och med 1 januari 2022. Denna nya nämnd ska vara ett beredande och rådgivande organ till institutionsstyrelsen och institutionsledningen.  Uppdraget omfattar bland annat att arbeta med institutionens forskningsstrategi och den till strategin kopplade rekryteringsplanen; att bereda institutionens rekryteringar av professorer, universitetslektorer, biträdande universitetslektorer, adjunkter och gästlärare och att i detta arbete se till att rekryteringarna grundar sig i forskningsstrategin och lärarrekryteringsplanen samt att förankra dem i grundutbildningsverksamheten och analysera dem utifrån ett jämställdshetsperspektiv; och att arbeta med omvärldsbevakning och ta initiativ till lärarrekryteringar. Med andra ord kommer institutionsforskningsnämnden vara ett viktigt organ för institutionen.

Men varför detta då? Beslutet är dels en följd av att institutionsstyrelsen konstaterat att många beslut om utlysning av tillsvidaretjänster tidigare tagits ad hoc. De enskilda utlysningarna har oftast varit väl genomtänkta på forskargrupps- eller avdelningsnivå – men inte alltid för institutionen som helhet. Dels är beslutet en följd av att det känns som att vi tappat mark när det gäller hur framgångsrika vi är i vår forskningsverksamhet.[1] Vi ligger fortfarande ganska bra till, många gånger är vi framstående och ibland till och med lysande. Samtidigt är vi detta mindre ofta än för något eller några decennier sedan, och då ska man naturligtvis tänka på att framgång alltid mäts relativt omvärlden. Och omvärlden har lagt manken till under de senaste åren. På många sätt är det en ödesfråga för fysiska institutionen hur väl vi gör ifrån oss forskningsmässigt (och likaså hur väl vi gör ifrån oss utbildningsmässigt – men det får vara ämnet för ett annat prefektbrev). Det är dock inte något förutbestämt öde som det är fråga om, utan något som vi kan jobba med. Det gör vi hela tiden på många olika plan, och med institutionsforskningsnämnden tillkommer ett nytt verktyg som ska hjälpa institutionen att utveckla vår forskning på ett systematiskt och strategiskt sätt. Det kommer att vara ett mycket spännande arbete!

På ett helt annat sätt innebär även pandemin mycket spänning. Hur kommer vårt arbete att se ut efter jullovet? Jag hoppas innerligen att vi kan fortsätta på ett liknande sätt som vi gjorde nu i höstas, i alla fall tycker jag att det har varit befriande att kunna gå tillbaka till en mer normal tillvaro jämfört med i våras. Vi har dock lärt oss mycket om distansundervisning och digitala undervisningsmetoder. Elisabeth Nilsson (på distans!) håller på att inventera våra erfarenheter och hon kommer att berätta om detta på någon av vårens Mötesplatser Rydberg. Kom gärna dit, på plats eller digitalt! Men först är det jullov. Njut av de lediga dagarna som ger chansen att tänka på annat och att göra annat. Det är bra med semester!

God jul och gott nytt år!

Achim

Dear Colleagues,

On Friday the 17th of December, the Board of the Department of Physics decided on the formation of a Department Research Committee, from 1 January 2022. The new committee shall be a preparatory and advisory body for the Board of the Department and the Department Management. The committee’s tasks comprise, among others, to work with the Department’s research strategy and the recruitment plan linked to the strategy; to prepare the Department’s recruitments of professors, senior lecturers, senior assistant lecturers, lecturers and guest teachers and to ensure that the recruitments are based in the Department’s research strategy and recruitment plan; to anchor the recruitments of teachers in our undergraduate education and to analyse them from an equal opportunities perspective; and to work with external monitoring and based on such an analysis suggest teacher recruitments. The Department Research Committee will be an important body!  

What’s then the reason for forming such a committee? Partly, the decision is a consequence of that the Board of the Department has found that many decisions on the announcement of teacher positions has taken place in an ad hoc fashion. On an individual basis, the announcements have typically been well thought through on research group or research division level – but the totality position announcements at the Department has not. Partly, the decision is a consequence of we feel that we lost some ground in relationship to how successful our research activities are.[2] We do have a good standing even today, many times our research is distinguished and sometimes it is even brilliant. At the same time this is less often the case than some ten or twenty years ago. Naturally, we need to realise that success is always measured relative to the surrounding world. And in research, the surrounding world has developed tremendously during the past years. In many ways, it is a question of fate how well we do in our research (and, likewise, how well we do in our undergraduate education – but this is a question for a different Head of Department letter). By no means fate is predetermined, however, but it is a question that we can work on. Indeed, this is something that we do all the time at many different levels. The Department Research Committee implies that we now have a new tool that will help the Department to develop in a systematic and strategic way. An extremely exciting work lies in front of us!

In a very different and much more negative way, the pandemic implies a lot of tension. How will our work situation look like after the winter holidays? I do hope very sincerely that we will be able to continue in a way that’s similar to the one we’ve experienced during autumn. At least I feel that it has been rather liberating that we’ve been able to go back to a more normal mode of work than during the spring term. But we have for sure learnt a lot about distance teaching and digital ways of teaching. Elisabeth Nilsson works (at a distance!) on an inventory of our experiences, and she’ll tell us about her findings at one of the Tuesday seminars – Mötesplats Rydberg – in spring. Please come, physically or digitally! But before that we’ll have winter holidays. Enjoy the free days and the opportunity they imply to do other things! Vacation is good!

Merry Christmas and a Happy New Year!

Achim

 


[1] Här finns lite läsning: https://www.vr.se/analys/svensk-forskning-i-siffror/forskningsbarometer…

[2] Here’s some reading: https://www.vr.se/english/analysis/swedish-research-in-figures/the-swed…