Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kurser på LTH:s programutbildningar

Fysik ingår som ett centralt ämne i många av LTH:s civil- och högskoleingenjörsutbildningar. Här får du mer information om det aktuella utbudet av kurser i fysik vid LTH. Kurserna är sökbara för programstudenter vid LTH.

Alla LTH-kurser som ges av fysiska institutionen finns även beskrivna på lth.se: Aktuella kurser på fysiska institutionen, läsår 2023/2024.

Studenter vid andra fakulteter kan i undantagsfall söka kurserna som specialstudier, vilket sker via LTH. Läs mer om specialstudier på LTH:s webbplats 

Kursen ger fördjupade kunskaper i fysiken kring acceleratorer och erfarenhet om beräkningar och modellering av acceleratorsystem. Dessutom syftar kursen till en grundläggande förståelse av frielektronlasern och dess acceleratorsystem.

Kursen ges på engelska.

Läs mer om kursen EXTN95 på Canvas.

Kursen ska ge förståelse av fysikaliska, kemiska och meteorologiska processer i atmosfären, samt ge insikter i människans påverkan på atmosfärens sammansättning och därmed miljön, till exempel klimat och stratosfäriskt ozon.

Kursen syftar även till att ge förmåga att värdera miljöfrågeställningar från ett naturvetenskapligt betraktelsesätt i arbetsliv och samhällsdebatt.

Kursen ges på engelska.

Läs mer om kursen Atmosfärskemi och -fysik, FKFF05, på Canvas.

Kursen är från och med höstterminen 2023 uppdelad i tre kurser:

Kursen syftar till att ge teoretiska och praktiska kunskaper om de många kraftfulla metoder, som modern atom- och molekylspektroskopi erbjuder avseende såväl grundläggande studier som praktiska tillämpningar.

Kursen ges på engelska.

Läs mer om kursen FAFN25 på Canvas.

Syftet med kursen är att ge en djupare praktisk och teoretisk kunskap om tillverkning och karakterisering av nanostrukturer, vilka kan användas i nanoelektronik, nanofotonik och bioteknik. Eftersom kursen är projektbaserad, kommer den att innehålla ett begränsat antal inledande föreläsningar. Istället deltar studenterna i laborationer och i ett större projektarbete.

Kursens teoretiska delar genomförs i form av självstudier. Kursens fokus utgörs av olika tekniker för processande av material som används i dagens nanoteknik, till exempel elektronstrålelitografi (EBL), fokuserade jonstrålar (FIB), nanoimprintlitografi (NIL), plasmaetsning (RIE), et cetera.

De inledande laborationerna syftar till att ge grundläggande kunskap om hur man arbetar på ett säkert sätt i ett renrum, samt att ge praktisk erfarenhet av arbete med vanligt förekommande utrustning och metoder för halvledar- och nanoteknik, såsom EBL, NIL, svepelektronmikroskopering, med mera.  Efter laborationer och genomgången säkerhetskurs får studenterna, under handledning av doktorander och labbpersonal, tillgång till renrummet och delta i ett forskningsprojekt för att lära sig praktiska detaljer om tillverkning och karakterisering av nanostrukturer.

Kursen ges på engelska.

Läs mer om kursen  Avancerad framställning av nanostrukturer, FFFN01, på Canvas.

Kursen syftar till att ge kunskaper om såväl grundläggande som avancerade metoder för att manipulera och kontrollera laserpulsers intensitet, frekvens och tidsstruktur. Detta ska i sin tur leda till kunskap i att designa avancerade system för kontroll och manipulation av laserstrålning för tillämpningar inom forskning och industri.

Kursen ges på engelska.

Läs mer om kursen Avancerade laser- och optiksystem, FAFN10, på Canvas.

Kursen avser att ge kunskap om växelverkan för ljus med biologisk vävnad i levande varelser, organiskt material och vår naturliga omgivning. Genom att förstå denna växelverkan kan man välja lämpliga mätmetoder och designa optimal instrumentering för mätning av egenskaper, vilka kan karakterisera, klassificera eller gradera biologiska prover, exempelvis med avseende på hälsa eller kvalitet.

Kursen omfattar skalor från mikroskopisk cellulär nivå, via makroskopisk skala, upp till skala för fjärranalys av biosfären. Kursen avhandlar de grundläggande fysikaliska principerna för ljus växelverkan med biologisk vävnad med en genomgång av experimentella metoder utvecklade inom biofotonik fram tills idag.

För ökad förståelse och praktisk erfarenhet ger kursen ett kreativt projekt där studenter i grupper fritt utvecklar en enkel uppställning för en mätteknik inom biofotonik, använder den för undersökning av ett prov, samt redovisar undersökningen vid kursens slut. Kursen ger studenten kunskap med en unik uppsättning ingenjörsverktyg som är värdefulla för utveckling och tillämpning av modern fotonik inom livsvetenskaper.

Kursen ges på engelska.

Läs mer om kursen Biofotonik, FBRN10, på Canvas.

Under kursens första del studeras, med utgångspunkt från den kvantmekanik som till exempel behandlats i kursen kvantfenomen och nanoteknologi, fasta material och då särskilt deras elektriska egenskaper. Därefter studeras enklare elektroniska komponenter som pn-övergången och kortfattat även transistorer. Därmed knyter kursen direkt an till de tillämpningar som behandlas i den senare följande kursen i ellära och elektronik. Dessutom diskuteras översiktligt även materias optiska och dielektriska egenskaper.

Kursen ges på svenska.

Länk till kurslitteraturlista och kursplan för FFFF01 på LTH:s webbplats.

Studenten ska utveckla förståelse för grundläggande begrepp och samband inom den del av fysiken som ingår i den naturvetenskapliga grunden för en civilingenjör i ekosystemteknik. Kursen ska utgöra ett verktyg för ökad förståelse av fysikaliska begrepp, erfarenhetslagar och teorier med inriktning mot energi och energiförsörjning. Kursen syftar vidare till att träna studenten i modelltänkande, problemlösning och experimentell metodik. Kursen syftar också till att ge perspektiv på  och problematisera kring ingenjörens roll i utvecklingen av det hållbara samhället.

Kursen ges på svenska.

Länk till kurslitteraturlista och kursplan för FAFA70 på LTH:s webbplats

Kursen syftar till att studenten ska utveckla förståelse för grundläggande begrepp och samband inom fysiken, vilka har betydelse för vår omvärldsuppfattning, samhällets tekniska utveckling och som utgör en del av den naturvetenskapliga grunden för en civilingenjör i Industriell ekonomi.

Studenten ska beredas möjlighet till förståelse av de viktigaste fysikaliska begreppen, erfarenhetslagarna och teorierna av relevans för en hållbar samhällsutveckling, särskilt med avseende på energi. Kursen ska också ge träning i problemlösning, experimentellt arbete och modelltänkande.

Kursen ges på svenska.

Länk till kurslitteraturlista och kursplan för FAFA76 på LTH:s webbplats

Kursen ger en fördjupning i tvärvetenskapligt arbete med fokus på experimentella metoder inom biofysiken. Kursen avser specifikt att ge en introduktion till gränslandet mellan modern fysik, nanoteknologi, biomolekylär kemi och biologi. Genom att grunda sig på aktuella vetenskapliga artiklar är kursen forskningsförberedande.

Kursen ges på engelska.

Länk till kurslitteraturlista och kursplan för FFFN20 på LTH:s webbplats.

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper kring synkrotronljuskällor, strålrör och experimentella metoder, samt ge erfarenhet av beräkningar och modellering av olika ljuskällor och strålrör.

Kursen ges på engelska.

Läs mer om kursen EXTN90 på Canvas.

Kursen utnyttjar begrepp från kurser i statistisk fysik, elektromagnetisk fältteori, kvantmekanik och atomfysik. Med utgångspunkt i tidigare kurser diskuteras hur fasta materials elektronstruktur uppstår. Tonvikt läggs på bandstrukturen och de elektriska egenskaperna hos halvledare, vilket leder fram till pn-övergången. Transistorn behandlas kortfattat. Kursen diskuterar också optiska och magnetiska egenskaper hos fasta material.

Begreppen i kursen är viktiga för fortsatt förståelse för många viktiga tillämpningsområden - bland annat elektronik, optoelektronik på mikro- och nanoskala, samt även för grundläggande forskning och utveckling inom området.

Kursen ges på svenska.

Länk till kurslitteraturlista och kursplan för FFFF05 på LTH:s webbplats.

Kursen ska ge en djupare förståelse för centrala begrepp inom fasta tillståndets fysik. Studenten ska lära sig hur dessa begrepp kan tillämpas på moderna fysikaliska fenomen. Särskilt behandlas ämnen som är relevanta inom pågående forskning inom fasta tillståndets fysik och nanovetenskap i Lund.

Kursen ges på engelska.

Läs mer om kursen EXTP90 på Canvas.

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i fotonik inkluderande optik och signalöverföring med ljus och radiovågor. Förståelse inom dessa områden är central för begreppsbildningen inom aktuella teknikområden, till exempel datakommunikation. Kursen ska också ge träning i problemlösning, modelltänkande, experimentellt arbete samt skriftlig kommunikation.

Kursen ges på svenska.

Länk till kurslitteraturlista och kursplan för FAFA60 på LTH:s webbplats.

Kursens syfte är att ge baskunskaper i experimentell metodik, fluidfysik och ellära. Den experimentella metodiken ska ge studenten verktyg att analysera och bygga samband mellan olika fysikaliska storheter inom samtliga tekniska områden. Specifikt tillämpas detta inom denna kurs på områdena fluidfysik och ellära.

Kursen ges på svenska.

Länk till kurslitteraturlista och kursplan för FAFA41 på LTH:s webbplats.

Kursens syfte är att ge baskunskaper i experimentell metodik, fluidfysik och ellära. Den experimentella metodiken ska ge studenten verktyg att analysera och bygga samband mellan olika fysikaliska storheter inom samtliga tekniska områden. Specifikt tillämpas detta inom denna kurs på områdena fluidfysik och ellära.

Kursen ges på svenska.

Länk till kurslitteraturlista och kursplan på LTH:s webbplats.

Kursen ger en introduktion till kvantmekaniken och dess begreppsvärld. Vidare introduceras nanoteknologi som vetenskapen om material och komponenter, vars struktur på nanometerskalan har designats för att erhålla nya, unika egenskaper. För att förstå dessa karakteristiska egenskaper är kvantmekaniken ett nödvändigt hjälpmedel.

Omvänt kommer kursen att utnyttja nanoteknologin för att illustrera kvantmekaniska fenomen och motivera för vidare studier i kvantmekanik. Kursen vill på detta sätt lyfta fram det ömsesidiga beroendet mellan teknik och vetenskap i allmänhet och mellan nanoteknologi och kvantmekanik i synnerhet. Kursen ska även ge möjlighet till reflektion över kvantfysikens fascinerande fenomenvärld.

Kursen ges på svenska.

Länk till kurslitteraturlista och kursplan för FAFA10  på LTH:s webbplats.

Studenten ska utveckla och fördjupa sin förståelse av grundläggande begrepp och samband inom strömningslära, termodynamik och ellära, vilka behövs för en yrkesroll som brandingenjör och som grund för fortsatta kurser inom programmet. Många av dessa begrepp har också en viktig allmän betydelse för vår omvärldsuppfattning och utgör en del av en naturvetenskaplig allmänbildning. Kursen ska öva modelltänkande och experimentell färdighet. Den ska också träna problemlösningsförmåga samt skriftlig redovisning av experimentella data och fysikaliska modeller.

Kursen ges på svenska.

Länk till kurslitteraturlista och kursplan för FAFA30 på LTH:s webbplats.

Studenten ska utveckla en förståelse av grundläggande begrepp och samband inom både klassisk och modern fysik, vilka har betydelse för vår omvärldsuppfattning, samhällets tekniska utveckling och som utgör en del av en naturvetenskaplig allmänbildning.

Kursen ska öva modelltänkande och experimentell färdighet. Den ska också träna problemlösningsförmåga, samt skriftlig redovisning. Kursen ska också, tillsammans med andra kurser i programmet, öva färdigheten att använda högnivåprogram, till exempel MatLab, som analys- och beräkningsverktyg.

Kursen ges på svenska.

Länk till kurslitteraturlista och kursplan för FAFA01 på LTH:s webbplats

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper i vågrörelselära, optik, termodynamik och atomfysik med inriktning mot tillämpningar. Förståelse inom dessa områden är central för begreppsbildningen inom starkt expanderande teknikområden, såsom till exempel nanoteknologin. Färdigheterna och förståelsen som studenten tillägnar sig ska också underlätta kunskapsinhämtningen i kommande kurser i angränsande ämnesområden.

Kursen ska ge träning i problemlösning, modelltänkande, experimentellt arbete samt skriftlig kommunikation. Kursen avser även att stimulera studenten till reflektion över hur kursinnehållet relaterar till fysikaliska vardagsfenomen.

Länk till kurslitteraturlista och kursplan för FAFA05 på LTH:s webbplats.

Kursen behandlar artificiella material med strukturer på nanometerskalan där elektronernas rörelse är begränsad till två, en eller noll dimensioner. Tyngdpunkten ligger på heterostrukturer av halvledare men även andra lågdimensionella system diskuteras. Koncept och grundläggande teori introduceras med utgångspunkt från kvantmekaniken och fördjupas genom applicering på heterostrukturer. Efter det att kursens föreläsningsdel är klar, utför studenten ett projektarbete på forskningsavdelningen under cirka 1,5 vecka. Forskningsprojektet redovisas skriftligt och muntligt.

Kursen ges på engelska.

Läs mer om kursen Fysiken för låg-dimensionella strukturer och kvantkomponenter, FFFN35, på Canvas.

Kursen syftar till att ge studenten en grundläggande förståelse för de fysikaliska processer som sker under förbränningsprocesser. Viktiga områden är termodynamik, kemisk kinetik, strålning, och transportprocesser. 

Utifrån denna grundläggande förståelse kan grundläggande och praktiska förbränningssystem analyseras, såsom självantändning i gaser, flamutbredning, flamutsläckning, och föroreningsbildning. En ökad grundläggande kunskap om förbränningsprocesser är viktig för att göra dem effektivare och med lägre koncentrationer av föroreningar, vilket är viktigt med tanke på att förbränningsprocesser står för cirka 90% av världens energiförsörjning.

Kursen ges på engelska.

Läs mer om kursen Grundläggande förbränning, FBRF01, på Canvas.

Kursen syftar till att studenten ska fördjupa sin förståelse för de fysikaliska principer som ligger till grund för halvledarfysiken och som är av central betydelse för att förstå funktionen hos halvledarkomponenter, i synnerhet transistorer.

Kursen ges på begäran på engelska.

Läs mer om kursen Halvledarfysik på Canvas.

Kursen ska ge studenten en insikt i vad som döljer sig under höljet på de vanligaste elektronikkomponenterna, som dioder och transistorer. Kursen introducerar hur dessa komponenter är uppbyggda och hur de fungerar.

Deras funktion och prestanda kopplas till materialegenskaper och yttre omständigheter som till exempel spänningar och temperatur. Kursen ger en koppling mellan funktionaliteten i en yttre krets (elektronik och analog elektronik) och funktionen hos komponenter (komponentfysik).

Kursen är av vikt eftersom utvecklingen av halvledarkomponenter leder till nya tillämpningar som ger högre prestanda i systemen de sitter i, till exempel ser vi allt snabbare datorer och dataöverföring och ökad funktionalitet hos mobiltelefoner. Genombrott i materialtekniken har vidare lett till utvecklingen av nyckelkomponenter som laserdioder som utnyttjas i DVD-spelare och höghastighetstransistorer som används vid satellitkommunikation.

Kursen ges på svenska.

Länk till kurslitteraturlista och kursplan för ESSF20 på LTH:s webbplats

Kursen avser att ge nödvändiga kunskaper för att förstå kristalltillväxt och speciellt epitaxi av halvledarstrukturer.

Kursen ges på engelska.

Läs mer om kursen Kristalltillväxt och halvledarepitaxi, FAFN15, på Canvas.

Kvantmekanik är en teori som ligger till grund för i princip all modern fysik. Kvantfysiken innehåller också en hel del fenomen och idéer som är helt olika från den klassiska, Newtonska fysiken. Syftet med kursen är att ge en introduktion till kvantfysiken och dess begreppsvärld, och att visa exempel på hur kvantfysik används i modern teknik.

Avsikten är att visa på den centrala rollen som grundläggande, ny fysik spelar i moderna tekniska utvecklingar, och således motivera till vidare studier. Kursen ger också en möjlighet till reflektion över kvantmekanikens annorlunda och fascinerande begreppsvärld.

För de flesta kursdeltagarna blir detta den första fysikkursen på universitetet. Ett andra centralt syfte är därför att introducera studie- och arbetstekniker för fortsatta studier.

Kursen ges på svenska.

Länk till kurslitteraturlista och kursplan för FAFA56 på LTH:s webbplats.

Syftet med kursen är att ge en grundläggande förståelse av centrala koncept inom det snabbt expanderande fältet kvantinformation och kvantdatorer. I kursen tas ett informationsteoretiskt grepp på fysikens grundläggande lagar, kvantmekaniken. Detta kommer ge studenterna möjligheter att både reflektera teoretiskt över, såväl som praktiskt utforska de möjligheter och problem kvantmekaniska tillämpningar kan innebära för informationsbehandling.

Kursen ges på engelska.

Läs mer om kursen Kvantinformation, FAFN40, på Canvas.

Kvantmekaniken är grunden för all modern fysik. Denna kurs ger den fördjupning inom ämnet som alla fysiker bör ha oberoende av om man ägnar sig åt teoretisk eller experimentell fysik. I kursen behandlas både teori och tillämpningar. Projekt för att träna studenten i någon tillämpning som är central i den valda inriktningen.

Kursen ges på begäran på engelska.

Läs mer om kursen Kvanmekanik, FMFN01, på Canvas.

Kursen syftar till att ge en förmåga att utföra beräkningar och härledningar i en modern kvantmekanisk formalism, speciellt i vektorrum med kontinuerliga egenvärdesspektra. Studenten ska också få en förbättrad förmåga att tillgodogöra sig forskningsartiklar i modern fysik och kunna tillämpa formalismen i sitt eget arbete i fysiken.

Kursen ges på engelska.

Länk till kurslitteraturlista och kursplan för FMFN10 på LTH:s webbplats

Teknologen ska efter genomgången kurs ha tillräckliga kunskaper i kvantmekanik och fysikens matematiska metoder för att kunna fortsätta studier inom specialiseringarna nanofysik, högfrekvens- och nanoelektronik, samt fotonik.

Länk till kurslitteraturlista och kursplan för FMFF15 på LTH:s webbplats (på engelska).

Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för teoretiska modeller och beräkningsmetoder inom kärnfysiken med speciell fokusering på atomkärnans struktur.

Kursen kallas även Teoretisk kärnfysik och ges på begäran på engelska.

Läs mer om kursen Kärnstrukturteori, FMFN15, på Canvas.

Kursen syftar till att ge en grundläggande fysikalisk förståelse för laserdiagnostiska teknikers möjlighet att beröringsfritt mäta parametrar som till exempel temperatur och ämneskoncentrationer under svåra förhållanden, som till exempel i reagerande flöden och energiomvandlingsprocesser. Centrala inslag i kursen är därmed växelverkan mellan strålning och materia, lasrar och deras egenskaper, optik, optisk mätteknik, molekylfysik, och förbränning.

Den unika information som med hjälp av laserdiagnostik erhålls experimentellt, kan tillsammans med avancerad modellering leda till en detaljerad kunskap inom områden relevanta för industrin och transportsektorn. Typiska områden kan vara högtemperaturkemi och användning av förnyelsebara bränslen. Sådan förståelse är viktig för att kunna öka verkningsgraden samt åstadkomma lägre koncentrationer av föroreningar. Detta är av stor vikt med tanke på att energifrigörelse genom förbränning står för mer än 90% av världens energiförsörjning. Även efter övergången till förnyelsebar energi, kommer förbränning för omvandling av kemisk energi till värme att vara ett centralt verktyg i energisystemet.

Kursen ges på begäran på engelska.

Länk till kurslitteraturlista och kursplan för FBRN05 på LTH:s webbplats.

Kursen syftar till att ge studenterna kunskap om de fysikaliska principerna för laserfysiken och att ge en orientering om lasertyper och lasertekniker.

Kursen ges på engelska.

Läs mer om kursen Lasrar, FAFN01, på Canvas.

Kursen syftar till att ge studenterna fördjupad kunskap inom modern atomfysik, speciellt växelverkan mellan ljus och materia. En inledning till flera moderna forskningsfält, till exempel atomer i starka laserfält, laserkylning och infångning av atomer, och kvantdatorer kommer att ges.

Kursen ges på engelska.

Läs mer om kursen Ljus - materia växelverkan, FAFN05, på Canvas.

Studenten ska utveckla förståelse för grundläggande begrepp och samband inom fysiken vilka har betydelse för en civilingenjör i medicin och teknik. Studenten ska fördjupa sin förståelse av de viktigaste fysikaliska begreppen, erfarenhetslagarna och teorierna av särskild relevans för medicin och teknik. Kursen syftar vidare till att träna problemlösning, experimentellt arbete och modelltänkande.

Kursen ges på svenska.

Länk till kurslitteraturlista och kursplan för FAFF45 på LTH:s webbplats.

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap i hur ljus transporteras i, och interagerar med, starkt spridande media, som till exempel vävnad. Denna förståelse är central för såväl ett stort antal medicinska mättekniker, som för laserbaserade medicinska behandlingar. Detta är ett starkt progressivt område av interdisciplinär art. Då dessa metoder nu snabbt utvecklas, kommer denna typ av kunskap bli allt mer efterfrågad av medicinsk teknisk industri framöver.

Kursen avser att stimulera till ett nyfiket förhållningssätt till optiska problem inom medicinen och närbesläktade områden. Dessutom innehåller kursen ett obligatoriskt projekt om olika aspekter av ljus-materia växelverkan och biomediciniska tillämpningar, med målet att fördjupa kursens tematik och ge deltagarna möjlighet att reflektera över sin förståelse. Projektet presenteras både muntligt och skriftligt.

Kursen ges på engelska.

Läs mer om kursen Medicinsk optik, FAFN35, på Canvas.

Kursen ska ge förståelse för avancerad mätteknik speciellt applicerad på luftmiljön, samt hur dessa tekniker kan användas för att ge underlag för bedömningar av miljö- och hälsorisker orsakade av människans aktiviteter.

Kursen syftar även till att stimulera till ett tänkande rörande hur olika vardagliga mänskliga aktiviteter påverkar vår miljö och hälsa, samt att ge förmåga att värdera miljöfrågeställningar från ett naturvetenskapligt betraktelsesätt i arbetsliv och samhällsdebatt.

Kursen ges på engelska.

Läs mer om kursen Miljömätteknik, FKFN35, på Canvas.

Kursen ger en gedigen introduktion till röntgenstrålnings växelverkan med materia och dess tillämpningar, med tonvikt på diffraktion och avbildning.

Kursen ges på engelska.

Läs mer om kursen EXTQ45 på Canvas.

Kursen ger en översikt över termodynamiska fenomen och kinetiska processer viktiga inom materialvetenskap och som kan användas för nanomaterial.

Kursen ges på engelska.

Läs mer om kursen Nanomaterial - Termodynamik och kinetik, FFFN05, på Canvas.

Utgående från tillämpningar inom främst fysik, införs matematiska och beräkningsvetenskapliga verktyg. Med start från specifika problem betonas metodernas allmängiltighet.

Matematiska verktyg som införs är Fourierserier och –integraler, Fouriertransformen, partiella differentialekvationer, diffusionsekvationen, linjära ekvationer, vågekvationen, Maxwells ekvationer, vektoranalys och Laplacetransformen.

Tillämpningar av dessa verktyg genomförs genom ett antal projekt inom olika teman, såsom elektriska kretsar, nätverk, filter, överföringsfunktioner, harmoniska signaler, återkopplade system, impedans, elektromagnetism, diffusion, akustik, musikinstrument och mekaniska system.

Kursen ges på svenska.

Länk till kurslitteraturlista och kursplan för FMFF20 på LTH:s webbplats

Denna kurs ska ge en överblick över forskningen och tillämpningar inom nanovetenskap och nanoteknik. Dessutom ger kursen en överblick över hela utbildningen i teknisk nanovetenskap och ska definiera och överföra utbildningens själ till studenterna.

Kursen ges på engelska.

Länk till kurslitteraturlista och kursplan för FFFA02 på LTH:s webbplats.

Kursen syftar till att ge studenterna förståelse för de grundläggande principerna inom optik och att ge en introdution till optisk design, med hjälp av ett ray tracing program.

Kursen ges på engelska.

Läs mer om kursen FAFF01 på Canvas.

Kursen ska ge förutsättningar för att dels kunna välja lämpliga komponenter för olika tillämpningar inom optoelektronik och optisk kommunikation, dels kunna arbeta med utveckling av nästa generation komponenter. För att uppnå detta läggs stor vikt vid såväl den bakomliggande fysiken som vid hur prestanda påverkas av komponentdesign och materialval.

Kursen ges på engelska.

Läs mer om kursen Optoelektronik och optisk kommunikation, FFFN25, på Canvas.

Kursens ger en övergripande redogörelse för de fundamentala upptäckter som gjorts inom partikelfysiken under de senaste decennierna och som har lett fram till dagens bild av materiens uppbyggnad baserad på subnukleära beståndsdelar.

En introduktion till de kvantfältteorier som utvecklats för att beskriva växelverkan mellan materiens byggstenar ges. Vidare kommer de grundläggande begreppen inom acceleratorteknologin, samt den experimentella tekniken som används i dagens elektroniska detektorer, att gås igenom. I kursen ingår också en laboration, som avser att mäta livstiden hos kosmiska muoner.

Kursen ges på begäran på engelska.

Läs mer om kursen Partikelfysik, kosmologi och acceleratorer, EXTF85, på Canvas.

Syftet med kursen är att ge studenterna förmågan att verka för en hållbar utveckling genom att problematisera kring och kritiskt förhålla sig till sin roll i, och sin påverkan på, samhället.

Kursen ges på svenska.

Länk till kurslitteraturlista och kursplan för FAFF50 på LTH:s webbplats

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper i framställning och karaktärisering av halvledarkomponenter på nanometerskala. Fokus kommer att ligga på moderna material- och processtekniker, med en klar tyngdpunkt på nanoteknologi. De flesta av processerna är generella och appliceras inom traditionell kiselbaserad IC-teknologi liksom inom avancerad III-V teknologi samt för framställning av MEMS/NEMS.

Kursen ges på engelska.

Läs mer om kursen Process- och komponentteknologi på Canvas.

Kursen ger en allmän översikt om hur man i acceleratorer och reaktorer producerar och använder neutroner och fotoner för vetenskap. Kursen syftar vidare till att ge en solid bas för vidare studier mot uppbyggnad av och vetenskap vid de stora anläggningarna såsom MAX IV och ESS.

Kursen ges på engelska.

Läs mer om kursen EXTF90 på Canvas.

Inom ramen för denna kurs ska teknologerna utveckla sin kunskap kring konsten att utveckla nya kommersiella produkter eller processer. Teknologerna förkovrar sig i aspekter rörande att starta företag och hur ideér kan skyddas och kommersialiseras.

Teknologerna använder sina ingenjörskunskaper för att konstruera en prototyp av ett instrument, en komponent eller en produkt relaterad till nanovetenskap och teknik.

Kursen ges på svenska.

Länk till kurslitteraturlista och kursplan för FAFF05 på LTH:s webbplats

Kursen ger en introduktion till relativitetsteorin och dess begreppsvärld. Grundläggande begrepp som tid och rum behandlas och vi anlägger ett geometriskt synsätt på den fyrdimensionella rum-tiden. Lorentztransformationen används för att ge invarianter en central roll. Kinematik och dynamik för partiklar tillämpas inom atom-, kärn- och partikelfysik och dessutom behandlas några elektromagnetiska fenomen.

Kursen ska ge möjlighet till reflektion över relativitetsteorins fascinerande fenomenvärld. Stor vikt kommer att läggas på begreppsförståelse. Studenten ska uppmuntras att aktivt diskutera, förklara och reflektera över kursens innehåll. Kursen strävar efter att studenten ska känna stimulans och inspiration, bland annat genom att kursen knyter an både till grundläggande filosofiska frågeställningar och fysikaliskt/tekniska tillämpningar.

Kursen ges på svenska.

Länk till kurslitteraturlista och kursplan för FMFF30 på LTH:s webbplats

Kursen ska ge en utökad grund i den statistika fysiken, som behövs både för tillämpningar och fortsatta studier i teoretisk fysik. Särskilt fokus ligger på att förmedla mer avancerade begrepp och metoder, för att beskriva växelverkande system med många partiklar samt kritiska fenomen.

Kursen ges på engelska.

Läs mer om kursen Statistisk mekanik, FMFN25, på Canvas.

Termodynamiken är en grundläggande fysikalisk teori som har tillämpningar inom de flesta områden av fysik och teknik. Syftet med kursen är att ge såväl tillämpningar som en bas för fortsatta studier inom bland annat atom-, förbrännings- och fasta tillståndets fysik.

Med utgångspunkt från termodynamiken, vars grunder i statistisk form behandlas i kursens första del, får studenten tillämpa och fördjupa sina kunskaper genom att genomföra ett projekt. Projekten är kopplade till forskningsområden som starkt bidrar till kunskapsutvecklingen inom området hållbar utveckling, och anknyter till ett urval av SCB:s indikatorer: "Hållbar konsumtion och produktion", "Miljö och klimat" och "Global utveckling". Förståelse för och grundläggande kunskaper inom området är centralt för utvecklingen av det hållbara samhället.

Kursen ges på svenska.

Länk till kurslitteraturlista och kursplan för FMFF06 på LTH:s webbplats

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla förståelse för grundläggande begrepp och samband i termodynamik, för att med dessa som verktyg kunna tillägna sig tekniska tillämpningar inom, och i anslutning till, ämnesområdet. Kursen ska också ge perspektiv på och problematisera kring ingenjörens roll i utvecklingen av det hållbara samhället.

Studenten ska tränas i problemlösning, modelltänkande, experimentellt arbete samt skriftlig och muntlig kommunikation. Kursen avser också att stimulera studenten till reflektion över hur kursinnehållet relaterar till fysikaliska vardagsfenomen.

Kursen ges på svenska.

Länk till kurslitteraturlista och kursplan för FAFA45 på LTH:s webbplats.

Studenten ska utveckla en förståelse av grundläggande begrepp och samband inom både klassisk och modern fysik, vilka har betydelse för vår omvärldsuppfattning, samhällets tekniska utveckling och som utgör en del av en naturvetenskaplig allmänbildning.

Kursen ska öva modelltänkande och experimentell färdighet. Den ska också träna problemlösningsförmåga, samt skriftlig redovisning. Kursen ska också, tillsammans med andra kurser i programmet, öva färdigheten att använda högnivåprogram, till exempel.Matlab, som analys- och beräkningsverktyg.

Kursen ges på svenska.

Länk till kurslitteratur och kursplan för FAFA35 på LTH:s webbplats.

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper i termodynamik, vågrörelselära och optik med inriktning mot tillämpningar. Förståelse inom dessa områden är central för begreppsbildningen inom starkt expanderande teknikområden. Färdigheterna och förståelsen som studenten tillägnar sig ska också underlätta kunskapsinhämtningen i kommande kurser i angränsande ämnesområden.

Kursen ska ge träning i problemlösning, modelltänkande, experimentellt arbete samt skriftlig kommunikation. Kursen avser även att stimulera studenten till reflektion över hur kursinnehållet relaterar till fysikaliska vardagsfenomen.

Kursen ges på svenska.

Länk till kurslitteraturlista och kursplan för FAFA65 på LTH:s webbplats.

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper i tillämpad vågrörelselära och optik. Förståelse inom dessa områden är central för begreppsbildningen inom starkt expanderande teknikområden.

Kursen ska också ge träning i problemlösning, modelltänkande, experimentellt arbete, samt skriftlig och muntlig kommunikation. Kursen avser även att stimulera studenten till reflektion över hur kursinnehållet relaterar till fysikaliska vardagsfenomen.

Kursen ges på svenska.

Länk till kurslitteraturlista och kursplan för FAFA80 på LTH:s webbplats

Syftet med kursen är att utveckla studentens problemlösningsförmåga och modelltänkande, samt introducera studenten till experimentellt arbete, inklusive användning av datorstöd för att grafiskt representera och analysera data.

Kursen behandlar vågor och vågors rörelse i tid och rum, med tonvikt på elektromagnetisk strålning i det optiska området. Elektromagnetiska vågor och deras utbredning är ett centralt begrepp inom dagens teknologi, men också för den kvantmekaniska beskrivningen av mikrokosmos. Kursen ger en grund för att förstå och utveckla både tekniken omkring oss och den moderna fysiken.

Kursen ges på svenska.

Länk till kurslitteraturlista och kursplan för FAFF40 på LTH:s webbplats

Kursen ger en introduktion till ytfysikens specifika problem och utmaningar och hur dessa hanteras experimentellt. Ytfysikens frågeställningar har fundamental betydelse för många forskningsfält och användningsområden, såsom heterogen katalys, korrosion, tillämpningar inom tryckeriväsendet och färgsättning, rengöring och adhesion.

Inom nanovetenskaperna spelar ytor en framträdande roll eftersom objekt med nanostorlek alltid har en stor yta i förhållande till sin volym. Det finns extrema fall, som till exempel kolnanorör, där hela objektet utgörs av en stor yta utan volymmaterial.

Kursen ges på begäran på engelska.

Läs mer om kursen EXTP95 på Canvas.