Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Prefektbrev maj 2024

En återkommande punkt på dagordningen under mina första månader som prefekt för fysiska institutionen, har varit och är fortsatt frågan om att fatta beslut. På prefektmöten, ledarskapsutbildning, institutions- och avdelningsledningsmöten, den finns alltid med.
- Var inte rädd att fatta beslut, de kan ändras, är ett återkommande råd.
Och visst, det stämmer. Nya beslut kan fattas och ibland är det också helt nödvändigt. Ibland har tiden och utvecklingen rusat ifrån ett tidigare fattat beslut, så att det inte längre är relevant eller i värsta fall hämmar den fortsatta utvecklingen av vår verksamhet. 

Andra gånger fattar vi först ett beslut för att först senare inse att det var fel väg att gå. Vissa beslut kan liknas vid ett test med en inbyggd prövotid. Men varje beslut medför en investering och ett engagemang från verksamheten, ibland ett stort engagemang. Så när ett beslut ändras, eller om det bara finns en liten öppning för att ändra det, ger det ofta, och helt naturligt, upphov till frustration och förvirring.

Ett beslut som vi har pratat mycket om i april är flytten till Science Village. Rent formellt är det inte vårt beslut men våra synpunkter väger tungt och har alltid gjort det. Projektgruppen för etapp 2 tar sitt uppdrag på största allvar och studerar även andra kostnadsalternativ. Alternativ som är extra relevanta i tider som dessa, då vi är särskilt uppmärksamma på aspekter som hållbarhet och ekonomi. Fysiska institutionens beslut om att flytta verksamhet till Science Village står fortsatt kvar och projektgruppen fortsätter sitt arbete med ta fram ett lokalprogram för SV och kommer att återrapportera enligt tidigare fastställd planering. 

För några veckor sedan presenterade projektledare Knut Deppert en nulägesbild av Science Village på Mötesplats Rydberg. Sedan dess har omnämnandet av alternativa framtida placeringar av fysiska institutionen givit upphov till mycket diskussion och många har också hört av sig till mig. Det är en fråga som engagerar oss alla, som det sig bör. För detta beslut kommer med största sannolikhet att få stor inverkan på framför allt våra lite yngre kollegors karriärmöjligheter. 

I institutionens senaste vision som antogs av styrelsen i maj 2020, står det att läsa att vi vill skapa ”Ett Naturvetenskapligt-tekniskt centrum för fysik och kemi... I centret bedrivs excellent grund- och forskarutbildning och excellent forskning inom fysik och kemi... Samtidigt utvecklas hela SV till en attraktiv universitetsmiljö, där fysik och kemi får sällskap av andra universitetsverksamheter och företag. Vår vision är att området mellan MAX IV och ESS utvecklas till en av norra Europas hetaste undervisnings och forskningsnoder.”  

Visionen går även in på utgångspunkter som exempelvis att ”SV ska ha en fullskalig studentmiljö” och ”hyresstöd för nybyggda lokaler, så att ekonomin inte hindrar etableringen” och hur ”En lyckad etablering kommer att locka ytterligare verksamheter att etablera sig: fler universitetsinstitutioner, teknikföretag, supportfunktioner” samt såklart ”…lokaler anpassade för modern undervisning... labbmiljöer för högspecialiserad forskning... mötesplatser ... unik möjlighet att bygga en forskningsmiljö som är nära kopplad till NanoLab Science Village, ett samlokaliserat Lunds lasercentrum, MAX IV och ESS”.

De här visionerna bygger på mångas drömmar och diskussioner och håll för allt i världen fast vid dem! Fast nu, när vi snart måste gå över till den praktiska fasen, fundera också på om de, eller en delmängd, kan förverkligas på olika sätt. Och vad är i så fall viktigast? 

Jag har bett Daniel Kåreda att vara en dedikerad röst för Fysicum i samarbetet med projektgruppen och med etapp 1 (NanoLab Science Village). Vi är just nu i färd med att förstå hur vi bäst ska nå ut med mer information till alla medarbetare på institutionen om projektgruppens tankar och arbete, samtidigt som alla medarbetare också får möjlighet att uttrycka sina åsikter. Fram till dess att formerna för detta forum blir klara, är du fortsatt välkommen att kontakta mig, Daniel eller projektgruppen (Knut Deppert och Per Eng-Johnson från fysik) med dina frågor och synpunkter om Science Village-projektet.

Else Lykten
Prefekt
 

Fysiska institutionens vision för ett Naturvetenskapligt-tekniskt centrum för fysik och kemi vid Lunds universitet i Science Village 2020-05-12. (dokumentet finns på fysiska institutionens intranät).

Löpande information om Science Village etableringen hittar du på Science Village-bloggen.